Workshop

V pátek 16. 11. 2018 se v našem zaří­ze­ní usku­teč­ní workshop pro léka­ře „Hands on tra­i­ning”. Pri­mář­ka Pet­ra Tro­ja­no­vá sezná­mí účast­ní­ky s tech­ni­kou apli­ka­ce výpl­ní. Více infor­ma­cí nalez­ne­te na www​.medi​cal​part​ners​.cz, pozván­ka je umís­tě­na na našem facebooku.