Změna ordinační doby 29. a 30. 10. 2015

Ve čtvr­tek 29. 10. a v pátek 30. 10. 2015 je z pro­voz­ních důvo­dů upra­ve­na pra­cov­ní doba Lékař­ské­ho cen­t­ra zdra­ví a este­tic­ké péče. 29. 10 do 16:30 hodin a 30. 10. do 13 hodin. Tato změ­na se nevzta­hu­je na objed­na­né paci­en­ty na lymfoterapii.