Aplikace botulotoxinu A do mimických vrásek obličeje a krku

Co je to botulotoxin?

Roz­tok obsa­hu­jí­cí lát­ku zva­nou botu­lo­to­xin v léko­vé podo­bě, kte­rá uvol­ňu­je kře­če sva­lů. V este­tic­ké der­ma­to­lo­gii se pou­ží­vá ve vel­mi níz­kých dáv­kách pro odstra­ňo­vá­ní mimic­kých vrá­sek a nad­měr­né­ho pocení.

Jak botulotoxin působí?

Botu­lo­to­xin dočas­ně pře­ru­ší v dané oblas­ti spo­je­ní ner­vu se sva­lem, a tím zabrá­ní mimic­ké­mu sva­lu ve smrš­ťo­vá­ní. Sval není scho­pen pohy­bu, nepra­cu­je a nevy­tvá­ří vrás­ku. Optic­ky se pleť vypne.

Jaké jsou výhody aplikace botulotoxinu?

  • před apli­ka­cí není nut­ný žád­ný test, tedy zákrok je mož­né pro­vést okamžitě
  • výsled­ný efekt není trva­lý a kaž­dý má mož­nost se roz­hod­nout, zda mu tato meto­da vyho­vu­je a zda v ní bude chtít pokračovat

Jak se botulotoxin aplikuje?

Botu­lo­to­xin se apli­ku­je ten­kou jeh­lič­kou ve vel­mi níz­kých dáv­kách jem­ný­mi vpi­chy do ošet­řo­va­né oblas­ti. Zákrok je ambu­lant­ní, fyzic­ky i časo­vě nená­roč­ný a nevy­ža­du­je žád­nou přípravu.

BotulotoxinBotulotoxin
Před apli­ka­cí botu­lo­to­xi­nu je potře­ba zapo­jit mimi­ku, aby lékař viděl, kam lát­ku apli­ko­vat (obráz­ky ze ZdravéOmlazení.cz).

Co botulotoxin odstraňuje?

  • mimic­ké ( dyna­mic­ké ) vrás­ky na obli­če­ji, zejmé­na mezi obo­čím, v oko­lí očí a na čele
  • nad­měr­né poce­ní, zejmé­na pod­pa­ží, dla­ní apod.

Jaký je efekt aplikace botulotoxinu?

Úči­nek nastu­pu­je obvykle během jed­no­ho až dvou týd­nů a po prv­ní apli­ka­ci a trvá 3 – 6 měsí­ců. Postup­ně ode­zní­vá a apli­ka­ci je vhod­né zopakovat.

Po del­ší době nečin­nos­ti sva­lu si kli­ent odvyk­ne urči­té­mu typu mimi­ky ( napří­klad zba­ví se zlo­zvy­ku mít pod­mra­če­né čelo ). Navíc při opa­ko­vá­ní léč­by již nedo­chá­zí k návra­tu funk­ce sva­lu v původ­ní míře a ten postup­ně pře­sta­ne vytvá­řet nežá­dou­cí vrásku.

Opa­ko­vá­ním zákro­ku se pod­stat­ně pro­dlu­žu­je dél­ka žáda­né­ho efek­tu na půl roku i více.

MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MUDr. Jana Martincová
dostup­né také na ZdravéOmlazení.cz