Depilace vosky

Depilace vosky Lycon

Lycon je svě­to­vým líd­rem v oblas­ti odstra­ňo­vá­ní chloup­ků vos­kem již od roku 1978 je ozna­čo­ván za pro­dukt nej­vyš­ší kva­li­ty. Jako jedi­ný vosk na svě­tě obdr­žel cer­ti­fi­ka­ci ISO a zví­tě­zil na Bri­tish Beau­ty Awards 2014 v kate­go­rii epi­lač­ních přípravků.

Aus­tral­ské kré­mo­vé vosky Lycon s uni­kát­ní tech­no­lo­gií oxi­du tita­ni­či­té­ho se apli­ku­jí na ole­jem ošet­ře­nou pokož­ku, což zajiš­ťu­je její 100% ochra­nu a péči i během depi­la­ce. Nedo­chá­zí k podráž­dě­ní pokož­ky, díky pou­ži­tí nej­kva­lit­něj­ších pří­rod­ních ingre­di­en­cí, níz­ké tep­lo­tě tání a mimo­řád­ným výži­vo­vým vlast­nos­tem těch­to vos­ků. Uni­kát­ní vosky Lycon efek­tiv­ně odstra­ňu­jí chloup­ky již od dél­ky 1mm a vždy dosáh­nou výsled­ku cel­ko­vě hlad­ké pokož­ky. Celý sys­tém je navr­žen tak, aby ošet­ře­ní bylo efek­tiv­ní a prak­tic­ky bezbolestné.

Vosky Lycon jsou cha­rak­te­ris­tic­ké svou kré­mo­vou tex­tu­rou. Jsou ide­ál­ní na epi­la­ci cit­li­vých oblas­tí jako obli­čej, pod­pa­ží či třís­la. Oxid tita­ni­či­tý redu­ku­je zarud­nu­tí pokož­ky a její poten­ci­o­nál­ní iritaci. 

Proč Lycon?

  • je vyro­ben z nej­kva­lit­něj­ších pří­rod­ních ingrediencí
  • pre­ciz­ně odstra­ňu­je chloup­ky již od dél­ky 1mm
  • 100% chrá­ní pokož­ku díky ochran­né­mu olejíčku
  • peču­je o pokož­ku během epilace
  • zajiš­ťu­je mini­mál­ní iritaci
  • je zvláš%t vhod­ný pro kli­en­ty s cit­li­vou pletí
  • apli­ku­je se na pokož­ku při níz­ké pra­cov­ní teplotě
  • redu­ku­je zarůs­tá­ní chloupků
  • neza­ne­chá­vá lepi­vé sto­py vosku na pokožce
  • zna­čí dlou­ho­le­tou tra­di­ci a pro­vě­ře­nou kvalitu

Následná péče po ošetření

Dopo­ru­ču­je­me se zdr­žet pla­vá­ní, spr­cho­vá­ní v hor­ké vodě, poby­tu v saunách či návštěvy solária, apli­ka­ce samo­o­pa­lo­va­cích kré­mů, sprejů, anti­per­spi­ran­tů či make-upu na prá­vě epi­lo­va­né pokož­ce. Epi­la­ci je vhod­né opa­ko­vat kaž­dé 4 až 6 týdnů.

více nalez­ne­te na
zde