Knihy a články

Články

Žena po 40 – sebevědomá a v kondici

Nejen pro­to, že náš počet sko­ko­vě narůs­tá, jsme nej­po­čet­něj­ší sku­pi­nou žen, ale i z jiných důvo­dů. Mys­lím, že jsme gene­ra­ce, kte­rá se roz­hod­la žít jinak, než ty před­cho­zí. Kte­rá se nebo­jí na sebe pou­ká­zat. Nebo­jí se nahlas a ote­vře­ně řešit svůj vzhled, svou kon­di­ci, své posta­ve­ní ve spo­leč­nos­ti. Ale také, jak dle zamě­ře­ní jed­not­li­vých auto­rů pub­li­ka­ce uvi­dí­te, jsme gene­ra­ce, kte­rá si nachá­zí nové ces­ty rea­li­za­ce. A prá­vě díky tomu a hlav­ně nám ženám po 40 jsme dnes tady.

hair-plus