Jarní akce 1+1 na značku NeoStrata

NeoStra­ta® je vyso­ce účin­ná léčeb­ná kos­me­ti­ka. Hlav­ní účin­nou lát­kou jsou ovoc­né kyse­li­ny. Výsled­kem jejich dlou­ho­do­bé­ho půso­be­ní je zdra­věj­ší, záři­věj­ší a vypnu­tá pokož­ka. S vylep­še­ním sta­vu kůže dochá­zí i ke sní­že­ní výsky­tu jem­ných vrá­sek a linek.


K náku­pu jaké­ho­ko­li pro­duk­tu od této znač­ky dosta­ne­te Pro­blem dry skin cre­am zdarma.