Jedinečná dvousložková struktura pro krásu

V pátek 21. 9. 2018 od 14 hodin pro­běh­ne v našem zaří­ze­ní odbor­ný workshop na téma: Kom­plex­ní a moder­ní pří­stup v este­tic­ké medi­cí­ně s vyu­ži­tím výpl­ňo­vých mate­ri­á­lů REGENYAL. Odbor­ná před­náš­ka MUDr. Pet­ry Tro­ja­no­vé je spo­je­na s pre­zen­ta­cí kany­lo­vé tech­ni­ky a prak­tic­ký­mi ukáz­ka­mi apli­ka­ce fille­rů. Více infor­ma­cí nalez­ne­te v pozvánce.