Jehličková radiofrekvence

Jde o radi­o­frekvenč­ní frakč­ní sys­tém (dále jako také RF), kte­rý pomo­cí mik­ro jeh­li­ček vyvo­lá­vá kož­ní koa­gu­la­ci, sti­mu­lu­je kolagen a elas­ti­ci­tu tká­ně, aniž by poško­dil pokož­ku (epi­der­mis). Kůže je bez­peč­ně zasa­že­na frakč­ním jeh­lič­ko­vá­ním a hloub­ko­vě stimulována.

Princip působení
frakční jehličkové radiofrekvence

U nástav­ce pro­ni­ka­jí­cí­ho do kůže nej­pr­ve sada 36 jeh­li­ček pro­nik­ne do kůže do hloub­ky půl až 3 a půl mm. Ener­gie se zís­ká­vá pomo­cí radi­o­frekven­ce, elek­tric­kým výbo­jem. Část jeh­li­ček má náboj plus a část minus, mezi nimi se vytvá­ří tepel­né mos­ty. Díky ener­gii dojde ke sti­mu­la­ci kolagen­ních vlá­ken a vypnu­tí pokož­ky. Pří­stroj má něko­lik nástav­ců, jejichž pou­ži­tí se odví­jí od pro­blé­mu, kte­rý s ním chce­me řešit. Kaž­dý kli­ent má svůj násta­vec. Násta­vec se neste­ri­li­zu­je. Nepo­u­ží­va­jí se opakovaně.

Může se pou­žít lokál­ní aneste­zie ke sní­že­ní cit­li­vos­ti, ale zákrok se dá vydr­žet i bez ní.

Typy nástavců radiofrekvence a indikace – problémy, u kterých se přístroj používá

U frakč­ní jeh­lič­ko­vé radi­o­frekven­ce vyu­ží­vá­me dva typy nástav­ců, kte­ré jsou odli­še­ny barev­ně. Prv­ní, čer­ve­ný násta­vec, nej­in­ten­ziv­něj­ší, kte­rý hře­je v celé dél­ce, se pou­ží­vá na akné, jizvy, strie, pig­men­to­vé skvr­ny, úpra­vu dekol­tu, povo­le­né paže, bři­cho. Dru­hý násta­vec, mod­rý, u kte­ré­ho hře­je pou­ze špič­ka jeh­ly, se pou­ží­vá na obli­čej, a to na vrás­ky, na zpev­ně­ní pleti.

Kondice pokožky po zákroku

Pokož­ka po ošet­ře­ní frakč­ní jeh­lič­ko­vou radi­o­frekven­cí zůstá­vá zarud­lá, zarud­lost ustu­pu­je do dvou hodin.

Ve výji­meč­ných situ­a­cích, při pou­ži­tí vyš­ší­ho výko­nu se může vytvo­řit stroupek.

Srovnání s laserem

Frakč­ní jeh­lič­ko­vá radi­o­frekven­ce se může pro­vá­dět celo­roč­ně, odpa­dá u ní rizi­ko hyper­pig­men­ta­cí ze slu­neč­ní­ho záře­ní po zákroku.

CO2 laser je razant­něj­ší, např. u léče­ní strií vhod­něj­ší a zákrok netr­vá tak dlou­ho. Nao­pak u povis­lé­ho dekol­tu a povis­lých paží je vhod­něj­ší radi­o­frekven­ce, kte­rá je pěk­ně vypne.

Výsledky ošetření:

  • vidi­tel­né zjem­ně­ní a reduk­ce i hlu­bo­kých vrásek
  • sta­že­ní pórů, reduk­ce jizev po akné
  • zpev­ně­ní ochab­lé a povis­lé kůže na bři­chu, pažích, kole­nou, pod­brad­ku atd
  • výbor­né výsled­ky při reduk­ci strií a jizev kde­ko­liv na těle
  • cel­ko­vé vyhla­ze­ní a vypnu­tí pokož­ky, face­lif­ting bez skalpelu
  • ošet­řu­jí se téměř všech­ny par­tie na těle

RF ošet­ře­ní lze kom­bi­no­vat s ošet­ře­ním LED, lase­ry, s obo­ha­ce­nou plazmou, se séry s kyse­li­nou hya­lu­ro­no­vou a výpl­ňo­vý­mi materiály.

Kontraindikace radiofrekvence

Akut­ní zánět­li­vé a viro­vé one­moc­ně­ní na kůži, akut­ní one­moc­ně­ní, nádo­ro­vé onemocnění.

Režimová opatření po zákroku

UV fak­tor 50+. Make-up je vhod­né pou­žít až 24 hodin po zákroku.

Jak často je nutno zákrok opakovat?

2x po sobě s měsíč­ní pauzou.

Pro koho je frakční jehličková radiofrekvence určena?

Jed­ná se o meto­du pro kli­en­ty, kte­ří do sebe nechtě­jí vpra­vo­vat cizí lát­ky. Je zalo­že­na čis­tě na fyzi­kál­ních prin­ci­pech, při kte­rých se ener­gie radi­o­frekvenč­ní změ­ní na tepel­nou, což vede ke kon­trak­ci – sta­že­ní – a násled­né sti­mu­la­ci kolagen­ních fibril.

Cena zákro­ku se odví­jí od ošet­ře­né loka­li­ty, viz­te ceník.

Zákrok je v kom­pe­ten­ci der­ma­to­lo­ga /​ sest­ry pro korek­tiv­ní dermatologii.

MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MUDr. Jana Martincová
dostup­né také na ZdravéOmlazení.cz