Karboxyterapie

Co je to karboxyterapie a k čemu slouží?

Kar­bo­xy­te­ra­pie je jed­no­du­chá osvěd­če­ná meto­da, kte­rá apli­ka­cí kys­lič­ní­ku uhli­či­té­ho, lát­ky tělu vlast­ní, do pod­ko­ží, výraz­ně zlep­šu­je např. vzhled celu­li­ti­dy, a to díky zlep­še­ní meta­bo­li­zmu a pro­stup­nos­ti tkáně.

Na jakém principu karboxyterapie funguje?

Ošet­ře­ní je vel­mi rych­lé a efek­tiv­ní. Je to nechi­rur­gic­ká meto­da, kdy je apli­ko­ván do pod­kož­ní tká­ně kys­lič­ník uhli­či­tý CO2 malou mik­ro­jeh­lič­kou pří­mo do tka­ni­va, kde se rozpí­ná a v mís­tě vpi­chu způ­so­bu­je zvý­še­ní meta­bo­li­zmu a pro­kr­ve­ní. Pří­stroj se ovlá­dá šlap­kou, kte­rou regu­lu­je­me proud a množ­ství do kůže vpra­ve­né­ho CO2. Plyn jed­nak mecha­nic­ky zni­čí tuko­vé buň­ky a zvý­ší vazo­di­la­tač­ní efekt – roz­ta­že­ní cév, kte­ré pak lépe okys­li­čí tuto oblast, při­ve­dou živi­ny a nastar­tu­jí odbou­rá­vá­ní tuku.

Jak dlouho karboxyterapie trvá?

Kar­bo­xy­te­ra­pie trvá 15–20 minut.

Je zákrok bolestivý? Používá se anestezie?

Aneste­zie se nepo­u­ží­vá. Prv­ní poci­ty mohou být tro­chu nepří­jem­né, paci­en­ta pro­to nechá­me vydech­nout a jeh­lič­ku posu­ne­me o kou­sek dál. Samot­né ošet­ře­ní spo­čí­vá někdy pou­ze v něko­li­ka vpiších.

Na jaké problémy ji můžeme použít? Jaké části těla můžeme pomocí karboxyterapie ošetřit?

Strie, celulitida, podbradek

Lze ji vyu­žít na strie, celu­li­ti­du. Vět­ši­nou se ošet­řu­je bři­cho, oblast ste­hen, oblast rukou, boky, veli­ce dob­rý efekt má na pod­bra­dek. U toho zpev­ní pod­ko­ží a kůži vypne doši­ro­ka. Kar­bo­xy­te­ra­pie má tedy širo­ké vyu­ži­tí od strií a jizev po odstra­ně­ní tuku v pod­brad­ku až po léčbu bér­co­vých vře­dů a lupénky.

Dají se nasta­vit růz­né pro­gra­my a různá rych­lost prů­to­ku samot­né­ho ply­nu. V oblas­ti obli­če­je pou­ží­vá­me men­ší prů­tok s vět­ší­mi pře­stáv­ka­mi, pro­to­že rozpí­na­jí­cí plyn ští­pe, v obli­če­ji musí­me být opa­tr­ní, abychom neza­sáh­li oči. Nao­pak do bři­cha např. u žen, kte­ré cvi­čí, a přes­to mají svě­še­né bři­cho, může­me apli­ko­vat až 1l ply­nu s prů­to­kem 100 ml.

Jizvy

Jak působí karboxyterapie při odstranění jizev?

U vazi­va apli­ka­ce CO2 roz­ru­ší sta­ré vazi­vo­vé spo­je, kte­ré jsou tuhé, a pří­sun živin zvý­ší meta­bo­li­zmus okol­ní tká­ně. Buň­ky se začnou pro­bou­zet a pro­du­ko­vat elas­tin. Nově vytvo­ře­ná elas­tic­ká (pruž­ná) tkáň zmen­šu­je jizvu.

Je možné karboxyterapií odstranit jizvy z dětství až v dospělosti?

Vždy se pra­cu­je s jizva­mi, kte­ré nejsou pří­liš staré.

Provádí se karboxyterapie strií u maminek po porodu?

Zde se musí počkat, až se jizva zaho­jí, nesmí být čer­stvá, čer­ve­ná. Kar­bo­xy­te­ra­pii pou­ži­je­me, až strie zfi­a­lo­ví. Pokud je již běla­vá, lesk­lá, je úči­nek méně výrazný.

Bércové vředy, rány

Kar­bo­xy­te­ra­pií je mož­no pod­po­řit hoje­ní ran, např. bér­co­vých vře­dů, u těch je to tro­chu boles­ti­věj­ší, pro­to­že je musí­me opí­chat kolem doko­la, zvý­šit tak pro­kr­ve­ní a pří­sun živin, což je pro neho­jí­cí ránu ta nej­lep­ší terapie.

Lupénka

U lupén­ky zlep­šu­je obno­vu, dozrá­vá­ní buněk. Pod­sta­tou lupén­ky je zrych­le­né odlu­po­vá­ní pokož­ky, kte­rá nesta­čí uzrát, zvý­še­ní meta­bo­li­zmu pomo­cí kar­bo­xy­te­ra­pie toto při­ro­ze­ně urychlí.

Jak vypadá ošetřená oblast těsně po karboxyterapii?

Ošet­ře­ná oblast je po apli­ka­ci zarud­lá, zarud­nu­tí postup­ně do půl hodi­ny vymi­zí a pře­by­tek eme vol­něj­ší kys­lič­ní­ku v těle vydý­chá­me. Je to plyn, kte­rý není pro člo­vě­ka škod­li­vý. Jed­ná se o lát­ku tělu vlast­ní. Při ošet­ře­ní bři­cha dopo­ru­ču­ji kalhoty.

Mohou se karboxyterapií ošetřit strie na prsou?

Ne, to by bylo bolestivé.

Jak často je nutno zákrok opakovat?

Dopo­ru­ču­je se mini­mál­ně 5 ošet­ře­ní, po kte­rých je již vidět úči­nek, ale nej­lep­ší je 10–15 ošetření.

Jak dlouho efekt karboxyterapie vydrží?

Pod­le toho, jak dotyč­ný rych­le meta­bo­li­zu­je. Efekt může vydr­žet až rok.

Režimová opatření karboxyterapie

Žád­ná, běž­ný režim.

Ceny nalez­ne­te v cení­ku.

Dal­ší videa může­te zhléd­nout v sek­ci videa.

MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MUDr. Jana Martincová
dostup­né také na ZdravéOmlazení.cz