Krásná pleť je Vaší vizitkou

Kaž­dý z nás si někdypře­je, aby se zasta­vil čas. Již kolem 30 let se obje­vu­jí prv­ní pří­zna­kystár­nu­tí kůže a ochab­los­ti ple­ti. Kos­me­tic­ké pří­prav­ky na vše nesta­čí. Nabí­zí­me­je­di­neč­né ošet­ře­ní pří­stro­jem Lasemd, jehož pomo­cí roz­jas­ní­me, sjed­no­tí­me aomla­dí­me Vaši pleť. Ošet­ře­ní se pro­vá­dí v kom­bi­na­ci s apli­ka­císpe­ci­ál­ních mono­kom­po­nent­ních sér, kte­rá jsou akti­vo­vá­na v den zákro­ku apo­mo­cí Thu­li­o­vé­ho lase­ru jsou zapra­ve­na do kůže. Séra indi­ku­je lékař dle Vaše­ho­ty­pu ple­ti. Pomo­cí toho­to pří­stro­je jevhod­né také řešit pro­ble­ma­tic­kou pleť – jizvy po akné, pig­men­ta­ce. Pečuj­te ose­be, krás­ná pleť je Vaší vizit­kou a dodá Vám sebevědomí.