Laserem asistovaná liposukce

Co je to liposukce?

Jed­ná se o odstra­ně­ní tuku z míst, odkud se jej neda­ří odstra­nit běž­ný­mi způ­so­by jako je cvi­če­ní, nebo vhod­ná stra­va. Tuk se na těch­to mís­tech roz­pus­tí a odsa­je. Pod­le způ­so­bu jakým se lipo­suk­ce pro­vá­dí se dá roz­dě­lit na něko­lik pod­sku­pin. V našem zaří­ze­ní pro­vá­dí­me lase­rem asis­to­va­nou lipo­suk­ci. Jeji výho­dou je, že kro­mě odsá­tí tuku, dojde díky lase­ro­vé­mu paprsku ke sta­že­ní a smrš­tě­ní kůže, kte­rá potom lépe při­lne zpět.

Přístroj na provádění liposukce
Pří­stroj na pro­vá­dě­ní liposukce

Jak zákrok probíhá?

Celý zákrok pro­bí­há v lokál­ní aneste­zi. Nej­pr­ve je tedy apli­ko­ván aneste­tic­ký pří­pra­vek do oblas­ti, kde bude lipo­suk­ce pro­vá­dě­na. Násled­ně je do těla zave­de­na kani­la s lase­ro­vým papr­kem, kte­rý roz­bí­jí tuko­vé buň­ky, kte­ré zka­pal­ní a násled­ně jsou odsá­ty. Díky rov­no­měr­né­mu roz­pouš­tě­ní tuko­vých buněk nedo­chá­zí k poz­děj­ším nerov­nos­tem u ošet­ře­ných par­tií. A jak bylo výše řeče­no, díky lase­ro­vé­mu paprsku dojde sou­čas­ně ke smrš­tě­ní kůže, kte­rá nemá ten­den­ci vytvá­řet nehezká uvol­ně­ná mís­ta. Díky malé veli­kos­ti kany­ly také nedo­chá­zí k výraz­ným jizvám po zákroku.

tumescentní anestezie rozpuštění tuku laserem pdsávání
Apli­ka­ce aneste­ti­ka Roz­poš­tě­ní tuku lase­rem Odsá­tí tuku

Na kterých partiích se liposukce provádí?

Samo­zřej­mě nej­ob­lí­be­něj­ší a nej­čas­těj­ší par­tií těla kde se pro­vá­dí lipo­suk­ce je oblast bři­cha a boků. Dále se ale může prak­ti­ko­vat v oblas­ti hýž­dí, ste­hen, paží a také podbradku.

břicho po zákroku břicho před a po zákroku břicho před a po zákroku
Srov­ná­ní před a po zákroku

Je liposukce bolestivá?

Díky lokál­ní aneste­zi je zákrok v pod­sta­tě bezbo­lest­ný. Nej­ne­pří­jem­něj­ší je vlast­ně sama aneste­zie a zákrok samot­ný půso­bí spíš jako tlak, než bolest.

V jakém věku je nejlepší liposukci provádět?

V zása­dě není žád­né věko­vé ome­ze­ní, pro ten­to zákrot. Samo­zřej­mě je lépe, když si pokož­ka zacho­vá­vá svo­ji při­ro­ze­nou elas­ti­ci­tu. To zna­me­ná, že ide­ál­ním adep­tem na lipo­suk­ci je paci­ent­ka v niž­ším nebo střed­ním věku, kte­rá je zvyk­lá se svým tělem pra­co­vat jak pohy­bo­vě, tak pomo­cí zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu. Nezna­me­ná to však, že ve vyš­ším věku by byla lipo­suk­ce nevhodná.

Jaká jsou režimová opatření po zákroku?

Ihned po zákro­ku dosta­ne paci­ent elas­tic­ké kom­pres­ní prádlo, kte­ré musí pět dní nosit nepře­tr­ži­tě a násled­ných čtr­náct dnů na noc. Je vhod­ný mini­mál­ně týden­ní šet­ří­cí režim bez spor­tu. V prv­ních třech dnech může dochá­zet k odto­ku pře­by­teč­né teku­ti­ny zbar­ve­né krví z ope­rač­ní rány, jed­ná se o běž­ný jev ode­zní­va­jí­cí během 48 hodin.

Jak dlouho zákrok trvá?

Zákrok samot­ný trvá cca 1,5 až 2 hodi­ny pod­le roz­sa­hu ošet­ře­né­ho mís­ta. Násle­du­je kli­do­vá část v zaří­ze­ní, kdy je paci­ent pod dohle­dem sest­ry, kte­rá kon­t­ro­lu­je, jest­li vše pro­bí­há v pořád­ku. Potom je paci­ent pro­puš­těn do domá­cí­ho ošet­ře­ní. Je vhod­né, aby si pře­dem doho­dl dopro­vod s odvozem.

Kolik liposukce stojí?

Cena lipo­suk­ce se odvo­zu­je od roz­sa­hu pro­ve­de­né­ho zákro­ku, viz­te ceník.