Léčba chronické žilní nedostatečnosti

Sklerotizace žil

Drob­né žil­ky i vidi­tel­né žíly na nohách trá­pí nejed­nu ženu, někte­ré již od útlé­ho mlá­dí. S věkem se jejich počet náso­bí. A to až do sta­dia, kdy se žena sty­dí své nohy odha­lit na kou­pa­liš­ti a těm­to rado­ván­kám se radě­ji vyhý­bá. Při­tom je to zby­teč­né. Řeše­ní nabí­zí u vět­ších žilek skle­ro­ti­za­ce, pro­vá­dě­ná kvů­li noše­ní kom­pre­siv­ních pun­čoch v chlad­něj­ším zim­ním poča­sí, nebo u drob­něj­ších žilek cév­ní laser.

V čem spočívá sklerotizace žilek na nohách?

Zákrok skle­ro­ti­za­ce zna­me­ná apli­ka­ci skle­ro­ti­zu­jí­cí lát­ky, v tom­to pří­pa­dě aetho­xyscle­rol 0,5% – 1% do vidi­tel­ných cév v pod­ko­ží, kte­ré pří­tok krve uza­vřou a céva zanik­ne. Pře­mě­ní se ve vazivo.

Je nutné před zákrokem nějaké vyšetření?

Před samot­ným výko­nem je nut­né pro­vést cév­ní vyšet­ře­ní a tzv. dop­ple­rov­ské vyšet­ře­ní cév dol­ních končetin.

Jak dlouho sklerotizace trvá a jak se provádí?

Zále­ží na množ­ství cév, vět­ši­nou je skle­ro­ti­za­ce hoto­va do půl hodi­ny. Pro­vá­dí se vle­že nebo ve sto­ji dle vidi­tel­nos­ti žilek.

příprava na sklerotizaci žilpříprava na sklerotizaci žil
Dez­in­fek­ce povrchu nohou a nata­že­ní skle­ro­ti­zu­jí­cí lát­ky do injekč­ní stříkačky.
vstřikování sklerotizující látky do žilekvstřikování sklerotizující látky do žilek
Postup­né vstři­ko­vá­ní skle­ro­ti­zu­jí­cí lát­ky do žilek v oblas­ti steh­na, u fot­ky vpra­vo je patr­né vymi­ze­ní žíly po vstřik­nu­tí skle­ro­ti­zu­jí­cí látky.
Vstřiknutí látky do žilkyVstřiknutí látky do žilky
Vstřik­nu­tí lát­ky do žil­ky v oblas­ti lýt­ka a kom­pre­se – stla­če­ní mís­ta apli­ka­ce prs­tem lékařky.
Napíchnutí žilky a vstřiknutí roztokuNapíchnutí žilky a vstřiknutí roztoku
Napích­nu­tí žil­ky a vstřik­nu­tí roz­to­ku – vidi­tel­né zmi­ze­ní odkr­ve­né žíly pod kůží na foto­gra­fii vpravo.

Režimová opatření a medikace po sklerotizaci žilek

Dvě hodi­ny po zákro­ku nele­hat, nese­dat! Dopo­ru­ču­je se ryt­mic­ká chůze dvě hodi­ny po zákro­ku. Je důle­ži­té zůstat v pohy­bu, aby skle­ro­ti­zu­jí­cí lát­ka nepro­nik­la do hlu­bo­ké­ho žil­ní­ho sys­té­mu a zůsta­la díky sva­lo­vé pum­pě při chůzi vypum­po­va­ná v povr­cho­vém žil­ním sys­té­mu. Aby se skle­ro­ti­zu­jí­cí lát­ka nedo­sta­la do hlu­bo­ké­ho sys­té­mu a nezpů­so­bi­la embo­lii do plic, je nut­né 2 hodi­ny po zákro­ku chodit.

Fyzic­ká akti­vi­ta může zůstat téměř normální.

Nej­dů­le­ži­těj­ší jsou elas­tic­ké sta­hu­jí­cí pun­čo­chá­če nata­že­né ihned po zákro­ku – vět­ši­nou vám je pro­da­jí pří­mo v ordi­na­ci, ale je vhod­né se na tuto sku­teč­nost zeptat, příp. si pun­čo­chá­če dopře­du vyzkou­šet. Na výběr jsou buď pun­čo­chy nebo pun­čo­cho­vé kalho­ty. Jejich vyzkou­še­ní je důle­ži­té pro­vést před zákro­kem, zakon­če­ní pun­čoch může někte­ré ženy nepří­jem­ně sta­ho­vat. Nosí se i na noc. Pun­čo­chá­če oble­če­né po zákro­ku se nosí až do dru­hé­ho dne do rána.

Od zákro­ku, kdy si sta­ho­va­cí pun­čo­chy nebo pun­čo­cho­vé kalho­ty oblék­ne­me, je pone­chá­me až do rána, kdy odstra­ní­me z pokož­ky tla­ko­vé tam­po­ny a nohy osprchu­je­me. Po osu­še­ní pou­ži­je­me Viatromp nebo Hepa­ro­id na mís­ta, kde byla apli­ko­vá­na skle­ro­ti­zu­jí­cí lát­ka, poté zno­vu natáh­ne­me pun­čo­chy, a to na celý den. Večer pun­čo­chy vysvle­če­me, nohy osprchu­je­me, natře­me kůži a s pun­čo­cha­mi jde­me spát.

nohy po zákrokunohy po zákroku

Takhle to pro­bí­há 5 dní, násled­ně dal­ších 10–14 dní se elas­tic­ké pun­čo­chy nebo pun­čo­cho­vé kalho­ty nosí pou­ze přes den, večer se svlék­nou. Když se obje­ví jaký­ko­liv pro­blém, mís­to apli­ka­ce je výraz­ně zarud­lé, je vidět pruh něja­ké žíly, nebo se poru­ší inte­gri­ta kůže, je potře­ba při­jít ihned k léka­ři na kon­t­ro­lu. Cel­ko­vě se uží­vá Detra­lex či jiné venotonikum.

Svě­do­mi­té noše­ní elas­tic­kých pun­čo­chá­čů zvy­šu­je úspěch zákroku.

Je nutné sklerotizaci opakovat?

Jeli­kož se u lidí se sklo­nem k tvor­bě žilek stá­le tvo­ří nové a nové žil­ky, s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí se zákrok sta­ne v zim­ních měsí­cích pravidlem.

Výsledek sklerotizace, srovnání stavu před a po

Fota před (vle­vo) a po (vpra­vo): Množ­ství cév se sní­ži­lo zhru­ba o 30 %, v tom­to pří­pa­dě bude potře­ba zákrok dopl­nit cév­ním laserem.

Cena zákro­ku je od 2000 Kč, viz­te ceník.

MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MUDr. Jana Mar­tin­co­vá
dostup­né také na ZdravéOmlazení.cz