Léčba obezity

V pátek 8. 6. 2018 byla naše pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá pozvá­na do vysí­lá­ní Čes­ké­ho roz­hla­su Brno, aby sezná­mi­la poslu­cha­če s mož­nost­mi léč­by obe­zi­ty. Potla­čit chuť a hlad vlast­ní vůlí není leh­ké, pro­to­že vní­má­ní je říze­no moz­kem, pře­de­vším jeho dvě­ma cen­t­ry. Cen­t­rum hla­du v hypo­tha­la­mu ome­zu­je, ale i spouš­tí hlad, cen­t­rum odmě­ny pak může vyvo­lá­vat chu­tě i teh­dy, když nemá­me hlad. Nyní máme mož­nost dostat chu­tě pod kon­t­ro­lu pod dohle­dem léka­ře. Roz­ho­vor si může­te poslech­nout v naší galerii.