Léčebná pedikúra

Na blí­ží­cí se let­ní měsí­ce je potře­ba při­pra­vit z este­tic­kých a zdra­vot­ních důvo­dů i cho­di­dla a neh­ty. Nabí­zí­me ošet­ře­ní Vašich nohou nej­mo­der­něj­ším pří­stro­jem v Čes­ké repub­li­ce. Pomo­cí této tech­no­lo­gie se zba­ví­te všech nepří­jem­ných pro­blé­mů spo­je­ných s neu­stá­lým namá­há­ním cho­di­del. Na roz­díl od jiných způ­sobů ošet­ře­ní kůže na nohou, nepo­u­ží­vá­me nůž­ky, žilet­ky ani skal­pe­ly. Tyto nástro­je nahra­zu­je­me pro­fe­si­o­nál­ní­mi dia­man­to­vý­mi vyso­ko­frekvenč­ní­mi fréz­ka­mi, kte­ré ome­zu­jí bolest i krvá­ce­ní. Toto pří­stro­jo­vé ošet­ře­ní nevy­ža­du­je namo­če­ní pokož­ky, nehro­zí hlub­ší pora­ně­ní ani pře­nos infek­cí či mykóz. Péčí o svo­je nohy před­chá­zí­te rizi­ku plís­ňo­vých a bak­te­ri­ál­ních one­moc­ně­ní. Ošet­ře­ní zahr­nu­je ošet­ře­ní neh­tů i cho­di­del. Vyzkou­šej­te ošet­ře­ní zku­še­ným zdra­vot­nic­kým týmem.