Medik8

Znač­ka Medik8 byla zro­ze­na pro docí­le­ní zdra­věj­ší pokož­ky, z potře­by, aby stav ple­ti při­ná­šel pocit sebe­dů­vě­ry a krá­sy. Kaž­dý pro­dukt znač­ky Medik8 je kom­bi­na­cí skvě­lé tex­tu­ry, úžas­né vůně a účin­né­ho slo­že­ní, a záro­veň i nej­mo­der­něj­ších vědec­kých poznat­ků. Může­te se tak nechat hýč­kat kos­me­tic­kým ritu­á­lem a sou­čas­ně poznat pro­fe­si­o­nál­ní výsled­ky péče o pleť. Hlav­ní filo­zo­fii Medik8 vysti­hu­je hes­lo CSA, kte­ré sym­bo­li­zu­je pou­ží­vá­ní vita­mí­nu C a pro­duk­tu na ochra­nu ple­ti před UV zář a pro­duk­tu na ochra­nu ple­ti před UV záře­ním ráno (zna­čí ang­lic­ký výraz Sun­scre­en) a násled­nou apli­ka­ci vita­mí­nu A večer. Díky této kli­nic­ky ově­ře­né kom­bi­na­ci může­me dosáh­nout vidi­tel­né reduk­ce všech zná­mek před­čas­né­ho stár­nu­tí pokožky.

Kosmetika Medik8 je zaměřuje na:

  • stár­nu­tí pokožky
  • akné
  • pig­men­ta­ce
  • čiš­tě­ní pórů
  • rege­ne­ra­ci
  • zarud­nu­tí
  • cel­ko­vou péči

více infor­ma­cí zde