Gabriela Fasorová

lékař – dermatovenerolog

Profesní kariéra

1995ukon­če­ní LF MU Brno, obor vše­o­bec­né lékařství
1995 – 2004kož­ní oddě­le­ní Nemoc­ni­ce Blansko
2004 – 2006kož­ní oddě­le­ní Vojen­ská nemoc­ni­ce Brno
od 2009Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče
od 2015prak­tic­ký lékař ordi­na­ce MUDr. Klobas
od 2015prak­tic­ký lékař LPS Úra­zo­vá nemoc­ni­ce Brno

Atestace

  • 2005 – dermatovenerologie
  • 2015 – vše­o­bec­né prak­tic­ké lékařství

Členství v odborných společnostech

  • Čes­ká lékař­ská komora
  • Čes­ká lékař­ská společnost
  • Čes­ká aka­de­mie der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gie (ČADV)
  • Čes­ká der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gic­ká spo­leč­nost (ČLS JEP)
  • Euro­pe­an Aca­de­my od Der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gy (EADV)
  • Euro­pe­an Soci­e­ty for Der­ma­to­lo­gi­cal Research (ESDR)