Kateřina Greihansel

sest­ra pro korek­tiv­ní demratologii

PROFESNÍ KARIÉRA

1994 – 1998Střed­ní zdra­vot­nic­ká ško­la Znojmo
1998 – 1999Uro­lo­gie FN Brno
1999 – 2000Uro­lo­gie JIP, FN Brno
2000 – 2002aneste­zi­o­lo­gic­ká sest­ra, FN Brno
2002 – 2003refe­rent sprá­vy poplat­ku OŽP, MMB
2003 – 2007domá­cí péče SANUS
2007 – dosudChi­rur­gie Brno – Židenice
2023 – dosudLékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče, Brno