Nikola Nekvapilová

kos­me­tič­ka

PROFESNÍ KARIÉRA

2015 – 2019Střed­ní ško­la Brno, Char­bu­lo­va, pří­spěv­ko­vá organizace
2021 – dosudVyš­ší odbor­ná ško­la zdra­vot­nic­ká Brno, Merhautova
2023 – dosud Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ, CERTIFIKÁTY

  • kurz gel-lako­vé zdobení
  • Řasy – kos­me­ti­ka CZ – pro­dlu­žo­vá­ní řas
  • Pro­fe­si­o­nál­ní vizá­žis­tic­ký workshop
  • Mode­láž neh­tů ACADEMY
  • 1. mís­to  – sou­těž fan­ta­zij­ní­ho líčení