Simona Slavíková

sest­ra pro korek­tiv­ní dermatologii

2017 – 2020 Střed­ní zdra­vot­nic­ká ško­la Brno – obor nutrič­ní asistent
2020 – 2023 Vyš­ší odbor­ná ško­la zdra­vot­nic­ká Brno – pro­gram vše­o­bec­ná sestra
2023 – dosud Vyso­ká ško­la zdra­vot­nic­ká Pra­ha – pro­gram vše­o­bec­né ošetřovatelství
2023 – dosud Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče