Zuzana Kováčová – Majerová

lékař – urolog

Profesní kariéra

1991 — 1996Bilin­g­vál­ne fran­c­úz­sko­slo­ven­ské lýceum, Ban­ská Bys­tri­ca, SR
1996 — 1997Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho, Far­ma­ceu­tic­ká fakul­ta, Bra­ti­sla­va, SR
2003ukon­če­ní Jes­se­ni­o­va lekár­ska fakul­ta, Uni­ver­si­ta Komen­ské­ho, Mar­tin, SR
2003 — 2016uro­lo­gic­ké oddě­le­ní, Nemoc­ni­ce Třebíč
2011 — 2011uro­lo­gic­ká ambu­lan­ce, Uro­cen­t­rum Brno
od 2014Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče
od 2016Leram Medi­cal, Brno

Atestace

 • 2013 – urologie

Další vzdělávání, certifikáty

 • Diplom celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní udě­le­ný Čes­kou lékař­skou komorou
 • mezi­ná­rod­ní diplom FEBU /​Brussels/​ – evrop­ská ates­ta­ce z uro­lo­gie 2013
 • Home­o­pathie Boi­ron (mezi­ná­rod­ní diplom, 2002)

Publikační činnost

 • Kar­ci­nom led­vi­ny s Xp 11.2 translo­ka­cí – Uro­lo­gie pro pra­xi, Urol. pra­xi 2014; 15(4): s. 9–71
 • Benig­ní schwan­nom retro­pe­ri­to­nea – Čes­ká uro­lo­gie, Ces Urol 2014; 18(1): 1–3, s.40–43
 • Iron indu­ced lipid pero­xi­dati­on and pro­tein modi­fi­cati­on in endo­plas­mic reticu­lum mem­bra­nes .Pro­tecti­on by Sto­ba­di­ne /Kaplan,Majerova,Doval/ – The Inter­nati­o­nal Jour­nal of Bio­che­mis­t­ry and Cell Bio­lo­gy 32/​2000/​ 539–547
 • Alte­rati­on of car­di­ac sar­co­plas­mic reticu­lum pro­per­ties during iron-indu­ced oxi­da­ti­ve stress /Kaplan,Majerova,Doval/ – Phy­s­i­o­lo­gi­cal Research,Issue 3, Vol.48, 1999
 • Flu­o­rescen­ce pro­per­ties of endo­plas­mic reticu­lum, effect of reacti­ve oxy­gen spe­cies and pro­tecti­ve effect of Sto­ba­di­ne /Kaplan,Majerova,Doval/ – 9th Inter­nati­o­nal Con­gress of the Czech and Slo­vak Neu­ro­che­mi­cal Soci­e­ty, 1998
 • Effect of Oxy­gen Free Radi­cals on Flu­o­rescen­ce pro­per­ties of endo­plas­mic Reticu­lum .A pro­tecti­ve efect of Sto­ba­di­ne /Kaplan,Majerova,Doval/ – Chem.Papers 52´Focus Issue 522, 1998

Členství v odborných společnostech

 • Čes­ká lékař­ská komora