Ocenění „Zlatý Glóbus”

5–7.12.2019 se konal mezi­ná­rod­ní kon­gres v Žili­ně pořá­da­ný Slo­ven­skou der­ma­to­lo­gic­kou spo­leč­nos­tí Der­ma­pár­ty 2019.
Pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., se aktiv­ně zúčast­ni­la s před­náš­kou „Kom­pli­ka­ce výpl­ňo­vých materiálů”.
V rám­ci letoš­ní­ho jubi­lej­ní­ho 20. roč­ní­ku byl udě­lo­ván „Zla­tý Glo­bus” za dlou­ho­do­bý odbor­ný pří­nos této mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ci. Toto oce­ně­ní pře­vza­la řada kole­gů z celé­ho svě­ta. Za čes­kou repub­li­ku byl „Zla­tý Glo­bus” udě­len prim. MUDr. Pet­ře Tro­ja­no­vé, dal­ší­mi oce­ně­ný­mi jsou MUDr. Caba­lo­vá, MUDr. Nevo­ra­lo­vá, MUDr. Pásková.