OCHRANA KŮŽE – TRENDY, NOVINKY, NÁPADY

Prim. MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., prak­tic­ká lékař­ka a der­ma­to­ve­ne­ro­lož­ka z Lékař­ské­ho cen­t­ra zdra­ví a este­tic­ké péče v Brně k ochra­ně dětí říká: „Neza­po­mí­nej­me na to, že v mlá­dí, tedy do asi 18 let věku, zís­ká­me celých 50 pro­cent dáv­ky slu­neč­ní­ho záře­ní. Na basa­li­o­my a jiné typy nádo­rů si mnoh­dy zadě­lá­me už v dět­ství, pokud nemá­me osví­ce­né rodi­če, kte­ří nás vysta­vo­va­li slu­níč­ku jen šetr­ně.”

(celý člá­nek zde)