Očkování proti chřipce

Milí paci­en­ti,
u prak­tic­ké­ho léka­ře, máme pro Vás k dis­po­zi­ci posled­ní kusy očko­va­cí lát­ky pro­ti chřip­ce. V pří­pa­dě zájmu kon­tak­tuj­te naši recep­ci 542215306, 734202435.
Odbor­ní­ci dopo­ru­ču­jí nechat se očko­vat v obdo­bí od říj­na do pro­sin­ce. U očko­va­ných paci­en­tů je pro­ká­zán méně závaž­ný prů­běh one­moc­ně­ní, méně kom­pli­ka­cí i úmrtí.„Očkovat pro­ti chřip­ce se dopo­ru­ču­je těhot­ným ženám, lidem trpí­cím obe­zi­tou, kuřá­kům, zdra­vot­ní­kům a všem, kdo jsou s rizi­ko­vý­mi oso­ba­mi v pra­vi­del­ném kon­tak­tu a moh­ly by na ně nemoc pře­nést. Kro­mě výše uve­de­ných sku­pin by měl očko­vá­ní pro­ti chřip­ce zvá­žit kaž­dý, kdo chce být v nad­chá­ze­jí­cí chřip­ko­vé sezó­ně pro­ti nemo­ci efek­tiv­ně chrá­něn,“ říká epi­de­mi­o­log Ras­ti­slav Maďar. Seni­o­ři nad 65 let věku mají očko­vá­ní zdar­ma. Očko­vá­ní pro­ti chřip­ce je hra­ze­no ješ­tě u dal­ších záko­nem sta­no­ve­ných sku­pin osob: jsou to paci­en­ti po sple­nek­to­mii nebo po transplan­ta­ci krve­tvor­ných buněk, paci­en­ti, kte­ří trpí závaž­ným chro­nic­kým far­ma­ko­lo­gic­ky řeše­ným dia­be­tem nebo one­moc­ně­ním srd­ce a cév, dýcha­cích cest či ledvin.