Očkování proti chřipce

očkování proti chřipce

Milí paci­en­ti,
u prak­tic­ké­ho léka­ře, pro Vás opět máme k dis­po­zi­ci očko­va­cí lát­ky pro­ti chřip­ce.
Ide­ál­ním ter­mí­nem pro očko­vá­ní je měsíc říjen až pro­si­nec.
U očko­va­ných paci­en­tů je pro­ká­zán méně závaž­ný prů­běh one­moc­ně­ní, méně kom­pli­ka­cí i úmrtí.

Očko­vat pro­ti chřip­ce se doporučujeme:

 • těhot­ným ženám
 • lidem trpí­cím obezitou
 • kuřá­kům
 • zdra­vot­ní­kům
 • všem, kdo jsou s rizi­ko­vý­mi oso­ba­mi v pra­vi­del­ném kon­tak­tu a moh­li by na ně nemoc pře­nést

  Seni­o­ři nad 65 let věku mají očko­vá­ní zdar­ma.

  Očko­vá­ní pro­ti chřip­ce je hra­ze­no ješ­tě u dal­ších záko­nem sta­no­ve­ných sku­pin osob:
 • paci­en­ti po sple­nek­to­mii nebo po transplan­ta­ci krve­tvor­ných buněk
 • paci­en­ti, kte­ří trpí závaž­ným chro­nic­kým far­ma­ko­lo­gic­ky řeše­ným dia­be­tem nebo one­moc­ně­ním srd­ce a cév, dýcha­cích cest či led­vin.

  V pří­pa­dě zájmu kon­tak­tuj­te naši recep­ci
  +420 542 215 306