Očkování proti chřipce

V sou­čas­né době je v našem zdra­vot­nic­kém zaří­ze­ní mož­nost očko­vat se pro­ti chřip­ce. Vak­ci­na včet­ně apli­ka­ce sto­jí 370 Kč.

Na zákla­dě záko­na č. 48/​1997 Sb., o veřej­ném zdra­vot­ním pojiš­tě­ní, v plat­ném zně­ní (§ 30 odst. 2 písm. b bod 4), mají pojiš­těn­ci:

  1. nad 65 let věku,
  2. po sple­nek­to­mii nebo po transplan­ta­ci krve­tvor­ných buněk,
  3. kte­ří trpí závaž­ným far­ma­ko­lo­gic­ky řeše­ným one­moc­ně­ním srd­ce a cév, nebo dýcha­cích cest, nebo led­vin, nebo diabetem,
  4. umís­tě­ných ve zdra­vot­nic­kých zaří­ze­ních posky­to­va­te­le dlou­ho­do­bé lůž­ko­vé péče nebo v domo­vech pro seni­o­ry, ane­bo v domo­vech pro oso­by se zdra­vot­ním posti­že­ním nebo v domo­vech se zvlášt­ním režimem.

Očko­vá­ní hra­ze­no z veřej­né­ho zdra­vot­ní­ho pojištění.