očkování proti Covid-19

Naši milí pacienti,

dle posled­ních infor­ma­cí se před­po­klá­dá zapo­je­ní prak­tic­kých léka­řů do očko­vá­ní pro­ti Covid-19. Od stře­dy 3. 3. 2021 bychom měli mít pří­stup do regis­t­ru, kam může­me zadá­vat zájem­ce o očko­vá­ní v ordi­na­ci prak­tic­ké­ho léka­ře pro paci­en­ty 70+ .
Pod­mín­kou je, že jste se ješ­tě neregistroval(a) do národ­ní­ho cen­t­rál­ní­ho regis­t­ru.
Pokud máte zájem o zajiš­tě­ní očko­vá­ní u nás v ordi­na­ci a nejste zare­gis­tro­vá­ni v cen­t­rál­ním regis­t­ru, ozvě­te se nám pro­sím emai­lem nebo tele­fo­nic­ky, zare­gis­tru­je­me Vás. Jakmi­le obdr­ží­me vak­cí­nu, vyzve­me Vás k dosta­ve­ní se do ordi­na­ce k očko­vá­ní. Před­po­klá­da­ný ter­mín dodá­ní vak­cín je pře­lom břez­na a dub­na. Situ­a­ce se stá­le vyví­jí, nemů­že­me ovliv­nit ani ter­mín mož­né­ho očko­vá­ní ani typ vak­cí­ny, před­po­klá­dá se, že  v ordi­na­ci PL bude­me očko­vat vak­cí­nou Ast­ra­Ze­ne­ca.

Pře­je­me Vám i Vašim blíz­kým pře­de­vším hod­ně zdraví.