Odstraňování mateřských znamének

Zna­mén­ka jsou běž­nou zále­ži­tos­tí na lid­ské kůži, roz­díl­ný je pou­ze jejich počet a struk­tu­ra. Jako nebez­peč­ná ozna­ču­je­me ta zna­mén­ka, z kte­rých by se za něja­ký čas mohl vytvo­řit nádor – tzv. mela­nom. Téměř polo­vi­na mela­no­mů se obje­ví prá­vě na pod­kla­du zna­mén­ka. Za rizi­ko­vá zna­mén­ka jsou pova­žo­vá­ny ty, jejichž tvar je nesy­me­t­rický, mají roz­pi­té ohra­ni­če­ní, mění bar­vy, svě­dí, krvá­cí nebo se u nich obje­vu­je růžo­vý zánět­li­vý lem. V mno­ha pří­pa­dech se u rizi­ko­vých zna­mé­nek obje­vu­je čer­ná barva a jsou obvykle vět­ší jak 5 mm v prů­mě­ru. Běž­nou pra­xí je obvyk­lá kon­t­ro­la zna­mé­nek u rizi­ko­vých paci­en­tů jeden­krát za půl roku.

Vyšet­ře­ní pro­bí­há za pomo­cí der­ma­to­sko­pu. Der­ma­to­skop zna­mén­ko nebo pihu zvět­ší, což umož­ní léka­ři jej lépe diagnostikovat.

Der­ma­to­skop je optic­ký pří­stroj („svě­tel­ná lupa”), kte­rý dovo­lu­je podrob­něj­ší pro­hlíd­ku kož­ních lézí a umož­ní na zákla­dě der­ma­to­sko­pic­kých kri­té­rií přes­něj­ší urče­ní půvo­du jed­not­li­vých kož­ních afek­cí (zejmé­na pig­men­to­vých nae­vů-zna­mé­nek). Vyu­ži­tí má obzvlášť v pre­ven­ci kož­ních onko­lo­gic­kých změn. Vyšet­ře­ní je sou­čás­tí der­ma­to­lo­gic­ké pro­hlíd­ky v pří­pa­dě potřeby.

Odstra­ňo­vá­ní mateř­ských zna­mé­nek včet­ně his­to­lo­gic­ké­ho vyšet­ře­ní kla­sic­kou exci­zí je hra­ze­no zdra­vot­ní pojiš­ťov­nou. Ste­hy odstra­ňu­je vše­o­bec­ná sest­ra cca 10 – 14 dní po výko­nu na zákla­dě kon­zul­ta­ce s ošet­řu­jí­cím dermatologem.

Výsle­dek his­to­lo­gic­ké­ho vyšet­ře­ní sdě­lí paci­en­to­vi ošet­řu­jí­cí dermatolog.