Jehličková radiofrekvence

Zahr­nu­je dvě ošet­ře­ní pří­stro­jem VIVACE. Frakč­ní mik­ro­jeh­lič­ko­vá radi­o­frekven­ce půso­bí na prin­ci­pu říze­né­ho prů­ni­ku sady pozla­ce­ných jeh­li­ček do der­mis, násled­ně dochá­zí k říze­né­mu uvol­ně­ní přes­ně cíle­né radi­o­frekvenč­ní ener­gie k zakon­če­ní kolage­no­vých a elas­ti­no­vých vlá­ken. Tím dochá­zí k jejich restar­to­vá­ní a rege­ne­ra­ci. Balí­ček lze vyu­žít dva­krát na ošet­ře­ní obli­če­je nebo dva­krát na ošet­ře­ní dekol­tu. více zde

za akční cenu 4 900 Kč