Omnilux

Všech­ny kos­me­tic­ké pří­prav­ky pod Omni­lux lam­pou mno­ho­ná­sob­ně zvý­ší svo­ji účin­nost. Samo svět­lo Omni­lux při svém samo­stat­ném půso­be­ní má vel­mi vyso­ké účinky.

Pomo­cí sil­né­ho záře­ní se repro­gra­mu­je pleť, a v urči­tých pří­pa­dech se lze pou­žít pro apli­ka­ci látek do hlu­bo­kých vrs­tev pokož­ky podob­ně jako nein­va­ziv­ní mezo­te­ra­pie. Čas­to se pou­ží­vá i jako sou­část k ostat­ním ošet­ře­ním jako je che­mic­ký pee­ling, nein­va­ziv­ní lifting.

Tech­no­lo­gie pří­stro­jů Omni­lux je zalo­že­ná na emi­si úzko­pásmo­vé­ho svět­la vydá­va­né­ho LED dio­da­mi – nejed­ná se ani o lase­ro­vé, ani o inten­ziv­ní puls­ní svět­lo, ale o zce­la spe­ci­ál­ní druh. Svět­lo Omni­lux neob­sa­hu­je UVA, UVB ani infra­zá­ře­ní. Jed­not­li­vé apli­ka­ce tera­pie mají opti­mál­ní úči­nek a inten­zi­tu a vyso­kou bez­peč­nost pro paci­en­ta. Fir­ma Omni­lux je líd­rem v PDT svě­tel­ných technologiích.

Omni­lux revi­ve vyza­řu­je inten­ziv­ní vidi­tel­né čer­ve­né svět­lo. Vyu­ží­vá se pro obno­vu a rege­ne­ra­ci tká­ní a akti­va­ci účin­ných látek a jejich prů­nik hlu­bo­ko do tká­ně (10–20min). Svi­tí vlno­vou dél­kou, kte­rá je neji­de­ál­něj­ší pro maxi­mál­ní akti­va­ci buněk, pří­pad­ně pro co nej­lep­ší vstře­bá­ní účin­ných látek, kte­ré se na pleť před ošet­ře­ní mohou nanést. Fun­gu­je jako napí­nač ple­ti, povzbu­zu­je při­ro­ze­nou tvor­bu kolage­nu, výbor­ně se hodí k zásad­ní­mu nein­va­ziv­ní­mu omla­ze­ní obli­če­je, krku i dekol­tu. Je skvě­lý k hoje­ní i jako svě­tel­ný zdroj v rám­ci foto­dy­na­mic­ké tera­pie při léč­bě kož­ních nádorů.

Omni­lux blue pro­du­ku­je úzkospek­t­ré vidi­tel­né svět­lé mod­ré svět­lo. Vlno­vá dél­ka svět­la je zvo­le­na pro pře­de­vším pro léčbu akné a akti­va­ci účin­ných látek a jejich prů­nik hlu­bo­ko do tká­ně (10–20min). Záře­ní likvi­du­je bak­te­rie způ­so­bu­jí­cí akné. V rám­ci foto­dy­na­mic­ké tera­pie je vyni­ka­jí­cí v léč­bě akti­nic­kých kera­tóz, předra­ko­vin­ných změn pokož­ky, pig­men­ta­cí ple­ti. Uplat­ňu­je se i při tera­pii „zim­ních depre­sí“, způ­so­be­ných nedo­stat­kem svět­la v zimě. Prů­kaz­ně prá­vě kúra mod­rým svět­lem výraz­ně pomo­cí oso­bám trpí­cím nedo­stat­kem svět­la v zim­ním období.

V sek­ci Tele­vi­ze může­te zhléd­nout pořad Sama doma na téma Léč­ba světlem.

Cena: 400 Kč