Onychomykóza

Onycho­my­kó­za je myko­tic­ké one­moc­ně­ní neh­tů. Pří­či­nou jsou tedy plís­ně. K infek­ci může dojít při mani­kúře či pedi­kúře infi­ko­va­ný­mi nůž­ka­mi či pil­níč­kem.*#* Vět­ši­nou je prů­vod­ním jevem chro­nic­ké­ho trvá­ní onycho­my­kó­zy kůže nohou. Začí­ná od vol­né­ho okra­je neh­to­vé plo­tén­ky a pokra­ču­je až k lůžku.

Nehet ztrá­cí lesk a mění svou bar­vu do žlu­ta. Neh­to­vá plo­tén­ka se defor­mu­je, pro­hý­bá, oddě­lu­je se od lůž­ka a postup­ně se roz­pa­dá. Pod neh­tem jsou náno­sy dro­bi­vé roho­vi­ny, kte­ré jsou vyso­ce infekční.

Tak­to se vyví­je­jí­cí one­moc­ně­ní je vel­mi boles­ti­vé. Na rukou kro­mě este­tic­kých obtí­ží postup­ně ome­zu­je i úcho­po­vou funk­ci ruky. Na nohou vyvo­lá­vá potí­že nejen při obou­vá­ní, ale postup­ně i při samot­né chůzi (nej­ví­ce s kop­ce). Léč­ba je slo­ži­tá a zdlou­ha­vá, zejmé­na dosta­ne-li se paci­ent k léka­ři pozdě.

Nezbyt­nou sou­čás­tí úspěš­né léč­by jsou pre­ven­tiv­ní opat­ře­ní. Mezi ně pat­ří důklad­ná dez­in­fek­ce obu­vi, ruka­vic, ruč­ní­ků, pono­žek a pun­čoch, ale také van a pod­lah ve sprchách. Nut­ná je rov­něž ste­ri­li­za­ce nástro­jů urče­ných k ošet­řo­vá­ní nehtů.

Kandidózy nehtů

Kan­di­dó­zy jsou nemo­ci , jejichž původ­ci jsou kva­sin­ko­vé hou­by. Žijí na kůži, na sliz­ni­cích stře­va i u zdra­vých lidí jako sap­ro­fy­ti. Za urči­tých okol­nos­tí se mohou pře­mno­žit a vyvo­lat one­moc­ně­ní. Důle­ži­tý­mi fak­to­ry pro tuto situ­a­ci jsou tep­lo, vlh­ko, poru­še­ní kyse­lé­ho pH kož­ní­ho kry­tu, cuk­rov­ka, závaž­ná nádo­ro­vá one­moc­ně­ní, ale také léč­ba anti­bi­o­ti­ky, hor­mo­ny aj.

Při kan­di­dóze neh­to­vé­ho valu je neh­to­vý val zarud­lý, zdu­ře­lý a na tlak boles­ti­vý. Jed­ná se o čas­té one­moc­ně­ní cuk­rá­řek, žen v domác­nos­ti a může k němu dojít také po mani­kúře. Léče­ní je nesmír­ně obtíž­né a zdlou­ha­vé. Je při něm tře­ba dodr­žo­vat základ­ní ochran­ná opat­ře­ní. To zna­me­ná při prá­ci ve vlh­ku nosit bavl­ně­né ruka­vi­ce pod gumo­vé, a to i při prá­ci na zahradě.