Osvědčené léčebné metody

Léka­ři naše­ho cen­t­ra se stá­le vzdě­lá­va­jí a apli­ku­jí léčeb­né meto­dy dle nej­no­věj­ších a nej­ú­čin­něj­ších postu­pů. Mimo jiné nabí­zí­me také foto­dy­na­mic­kou tera­pii (PDT).  Jed­ná se o meto­du pou­ží­va­nou pře­de­vším k léč­bě neme­la­no­mo­vé­ho nádo­ru kůže, baso­ce­lu­lár­ní­ho kar­ci­no­mu a akti­nic­kých kera­toz na špat­ně pří­stup­ných oblas­tech těla, hlav­ně obli­če­je, hla­vy a krku. Tam, kde v léč­bě selha­ly jiné léčeb­né meto­dy. Více infor­ma­cí nalez­ne­te na našich stránkách.