Péče o pleť v létě

Pečo­vat o pleť je důle­ži­té i v prů­bě­hu léta. Nabí­zí­me ošet­ře­ní pří­stro­jem Hyd­ra­fa­cial, kte­rý Vám dopře­je nein­va­ziv­ní reju­ve­na­ci ple­ti nové gene­ra­ce. Ide­ál­ní je také pro ošet­ře­ní při řeše­ní pro­blé­mů aknóz­ní ple­ti. Více infor­ma­cí nalez­ne­te v sek­ci – Lékař­ská kos­me­ti­ka, včet­ně videa o prů­bě­hu ošet­ře­ní. Přijď­te se nechat hýč­kat, po ošet­ře­ní uvi­dí­te oka­mži­tý efekt, nechej­te svou pleť rozzářit.