Pedikúra – přístrojové ošetření

Na začá­tek léta jsme pro Vás při­pra­vi­li akci 3+1 na léčeb­nou pedi­k­ú­ru. Jed­ná se o pří­stro­jo­vé ošet­ře­ní plo­sek nohou včet­ně neh­tů.  Tuto služ­bu si může­te roz­ší­řit o masáž nohou, nebo lako­vá­ní neh­tů. Více infor­ma­cí o ošet­ře­ní nalez­ne­te v odka­zu podo­lo­gie. Ošet­ře­ní pro­vá­dí odbor­ně vyško­le­ný per­so­nál. Naše pří­stro­jo­vé ošet­ře­ní není jen pro nemoc­né nohy, při­prav­te se s námi na let­ní dny. Při náku­pu pou­ka­zu za 1 500 Kč zís­ká­te čty­ři­krát kva­lit­ní ošet­ře­ní nohou. Pou­ka­zy s půlroč­ní plat­nos­tí a za zvý­hod­ně­nou cenu může­te zakou­pit do 20. 7. 2018.