Plexr – plasmová technologie

Pomo­cí toho­to pří­stro­je je mož­né pro­vá­dět veš­ke­ré der­ma­to­lo­gic­ké zákro­ky a zákro­ky pro­vá­dě­né v oblas­ti plas­tic­ké chi­rur­gie. Nej­vět­ší uplat­ně­ní pří­stroj Plexr nachá­zí v oblas­ti este­tic­ké chi­rur­gie, jeli­kož neza­ne­chá­vá jizvy a keloi­dy a pro­ces hoje­ní je sku­teč­ně krátký.

Na zákro­ky jsme nasta­vi­li zavá­dě­cí ceny, pro­to nevá­hej­te a objed­nej­te se již nyní.