Pracovní příležitosti

Výběrové řízení na rezidenční místo

Vyhlašovatel

Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče s.r.o.
MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., jed­na­tel­ka
síd­lo: Nádraž­ní 203/​16, Brno, 602 00
kon­tak­ty: 730 152 303, eliska.​brouskova@​lclazne.​cz

Rezidenční místo pro obor specializačního vzdělávání

Vše­o­bec­né prak­tic­ké lékař­ství, 1 rezi­denč­ní místo

Lhůta a místo pro podání přihlášek

Písem­né při­hláš­ky je mož­no doru­čit vyhla­šo­va­te­li osob­ně po před­cho­zí doho­dě nebo poš­tou do 10. srp­na 2018. K pří­pad­ným násled­ným osob­ním poho­vo­rům budou účast­ní­ci vyzvá­ni hod­no­tí­cí komi­sí elektronicky.

Adresa pro podání přihlášky

Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče
Mgr. Eliš­ka Břouš­ko­vá
Nádraž­ní 203/​16
602 00 Brno

Seznam požadovaných dokladů

 • vypl­ně­ný osob­ní dotaz­ník – viz pří­lo­ha 2 vyhláš­ky č. 186/​2009 Sb.
 • lékař­ský posu­dek o zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti k výko­nu povo­lá­ní, ne star­ší 3 měsíců
 • výpis z Rejstří­ku tres­tů nebo výpis z obdob­né­ho rejstří­ku, ne star­ší 3 měsíců
 • (neo­vě­ře­nou) kopii dokla­du potvr­zu­jí­cí­ho zís­ká­ní odbor­né způsobilosti
 • (neo­vě­ře­nou) kopii dokla­du o zís­ká­ní spe­ci­a­li­zo­va­né způ­so­bi­los­ti nebo zvlášt­ní odbor­né
  způ­so­bi­los­ti, pokud ji žada­tel získal
 • potvr­ze­ní o zařa­ze­ní do spe­ci­a­li­zač­ní­ho vzdě­lá­vá­ní – obor vše­o­bec­né prak­tic­ké lékařství
 • pře­hled odbor­né praxe

Kritéria pro hodnocení uchazečů

 • for­mál­ní nále­ži­tos­ti, dolo­že­ní poža­do­va­ných dokla­dů do výbě­ro­vé­ho říze­ní (1–10 bodů)
 • vzdě­lá­ní a kva­li­fi­ka­ce, jazy­ko­vé zna­los­ti (1–10 bodů)
 • odbor­né zna­los­ti a doved­nos­ti, zájem o prá­ci v obo­ru (1–10 bodů)
 • osob­ní před­po­kla­dy, komu­ni­kač­ní schop­nos­ti, empa­tie, soci­ál­ní cítě­ní (1–10 bodů)

Způsob hodnocení

Hod­no­tí­cí komi­se posou­dí spl­ně­ní všech kri­té­rií a sta­no­ví pořa­dí ucha­ze­čů o rezi­denč­ní mís­to
dle zís­ka­ných bodů (min. 4 body, max 40 bodů).

Ucha­ze­či budou o výsled­ku výbě­ro­vé­ho říze­ní infor­mo­vá­ni písem­ně nej­poz­dě­ji
do 10 pra­cov­ních dnů ode dne jeho ukon­če­ní. For­mu­lá­ře nalez­ne­te ke sta­že­ní níže.

Přílohy

 1. Vyhláš­ka o sta­no­ve­ní postu­pu při vyhlá­še­ní výbě­ro­vé­ho řízení
 2. Vyhlá­še­ní výbě­ro­vé­ho řízení
 3. Při­hláš­ka
 4. Osob­ní dotazník