Prázdninová akce

Při­pra­vi­li jsme pro Vás prázd­ni­no­vou akci na ošet­ře­ní, kte­rá lze absol­vo­vat v let­ním období.

Jed­ná se o mezo­te­ra­pe­u­tic­ké balíč­ky, jeh­lič­ko­vou radi­o­frekven­ci a hyd­ro­fa­cial.
Odklá­dá­me rouš­ky a vět­ši­na z nás se potý­ká s růz­ný­mi pro­blémy. Vlh­ko a tep­lo pod­po­ru­je mno­že­ní bak­te­rií, vylu­čo­vá­ní potu a tvor­bu akné.
Roz­hod­ně nepro­spí­vá cit­li­vé ple­ti se sklo­nem ke kuper­óze nabo s rosa­ce­ou. Pro­to dopo­ru­ču­je­me po odlo­že­ní rou­šek vyu­žít naší péče.
Hyd­ro­fa­cial je nej­no­věj­ší mul­ti­funkč­ní pří­stroj ze sku­pi­ny lékař­sko – kos­me­tic­kých pří­stro­jů. Nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie v péči o pleť. Vyu­ží­vá pří­rod­ních léči­vých sil – vody a kyslíku.

Ošet­ře­ní zahr­nu­je hloub­ko­vé čiš­tě­ní, dočiš­tě­ní ple­ťi ultra­zvu­ko­vou špachtlí, apli­ka­ci a zapra­co­vá­ní spe­ci­ál­ních sér.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te v sek­ci Akce.