Příprava kůže na léto a nové poznatky v její ochraně

Léto se blí­ží a mno­ho z nás se chys­tá uží­vat si hře­ji­vé slun­ce v hoj­né míře. Ať už u moře, v něja­ké exo­tic­ké desti­na­ci, nebo na cha­tě u ryb­ní­ka. Ale pozor, i ti, co z měs­ta nevy­str­čí paty ani o prázd­ni­nách, by nemě­li pří­pra­vu na slu­neč­ní záře­ní pod­ce­ňo­vat. Pro­to­že slu­neč­ní záře­ní nedě­lá roz­díl v tom, jest­li jste na dovo­le­né, nebo se jen věnu­je­te běž­ným let­ním akti­vi­tám. Zvláš­tě lidé pra­cu­jí­cí pře­váž­ně ven­ku, jako jsou tře­ba zahrad­ní­ci, bohu­žel tvo­ří znač­nou část paci­en­tů v der­ma­to­lo­gic­kých ordi­na­cích. Tak­že ochra­na kůže před slu­neč­ním záře­ním, a to nejen v létě, je nepo­chyb­ně vel­mi důležitá.

Jen­že jak se má člo­věk ori­en­to­vat v tom ohrom­ném množ­ství opa­lo­va­cích a ochran­ných pří­prav­ků na našem trhu? A je mezi jed­not­li­vý­mi pří­prav­ky či znač­ka­mi něja­ký pod­stat­ný rozdíl?

MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., pri­mář­ka Lékař­ské­ho cen­t­ra zdra­ví a este­tic­ké péče v Brně, vidí při své prá­ci kaž­do­den­ně násled­ky nad­měr­né­ho půso­be­ní záře­ní na kůži. Z její­ho pohle­du korek­tiv­ní­ho der­ma­to­lo­ga jed­no­znač­ně dopo­ru­ču­je opa­lo­va­cí pří­prav­ky s vyso­kou ochra­nou. A to nejen z hle­dis­ka pří­pad­ných nádo­ro­vých one­moc­ně­ní, ale i z hle­dis­ka stár­nu­tí kůže.

(celý člá­nek zde)