Rozdělení ordinační doby praktického lékaře

Ordi­nač­ní hodi­ny prak­tic­ké­ho léka­ře jsme roz­dě­li­li, vybra­né časy jsou vyhra­ze­né pro akut­ní ošet­ře­ní a ostat­ní pro objed­na­né paci­en­ty. Paci­en­ty objed­ná­vá­me k závod­ním či pre­ven­tiv­ním pro­hlíd­kám, nut­ným k vypl­ně­ní růz­ných for­mu­lá­řů, pro řidič­ský či zbroj­ní prů­kaz atd.

Pro­sí­me o dodr­žo­vá­ní roz­dě­le­ní hodin, čímž ome­zu­je­me šíře­ní banál­ních infek­cí mezi zdra­vou populací.