Šetříme životní prostředí

Spo­leč­nost LCZEP s.r.o., zís­ka­la dota­ci z Evrop­ské unie, Evrop­ské­ho fon­du pro regi­o­nál­ní roz­voj, OP Pod­ni­ká­ní a ino­va­ce pro konkurenceschopnost.

Název pro­gra­mu – Ope­rač­ní pro­gram pod­ni­ká­ní a ino­va­ce pro kon­ku­ren­ce­schop­nost, pro­gram pod­po­ry Níz­kouh­lí­ko­vé
tech­no­lo­gie
Název pro­jek­tu – Elek­tro­mo­bi­li­ta – LCZEP s.r.o. – regis­trač­ní čís­lo CZ.01.3.14/0.0./0.0/19_252/0020668
Jmé­no žada­te­le – LCZEP s.r.o.
Ter­mín rea­li­za­ce – 04.03.2020 – 28.05.2021
Způ­so­bi­lé výda­je – Poří­ze­ní 1 ks elek­tro­mo­bi­lu a 1 ks nabí­je­cí sta­ni­ce pro elek­tro­mo­bi­ly
Způ­so­bi­lé výda­je – 1 300 000 Kč
Dota­ce – 390 000 Kč