Špičková péče o pleť, nyní v akci

Vyu­žij­te naši jedi­neč­nou nabíd­ku za pří­z­ni­vou cenu a s vidi­tel­ným efek­tem. V zimě je pokož­ka obli­če­je vel­mi vysu­še­ná a potře­bu­je zvlášt­ní péči, kva­lit­ní hyd­ra­ta­ci. Nabí­zí­me Vám ošet­ře­ní, při kte­rém jsou kos­me­tic­ké lát­ky apli­ko­vá­ny hlu­bo­ko do kůže. Ošet­ře­ní je vhod­né také pro omla­ze­ní, vypnu­tí ple­ti, na hlu­bo­ké vrás­ky, pig­men­to­vé skvr­ny, jizvy po akné aj. Pro­vá­dí se jedi­neč­ným pří­stro­jem Lasemd v kom­bi­na­ci se spe­ci­ál­ní­mi séry na pleť. Dopře­jte své pokož­ce nad­stan­dard­ní péči. Nyní v prů­bě­hu led­na v akci: jed­no ošet­ře­ní, včet­ně spe­ci­ál­ních sér = 7 000 Kč, dvě ošet­ře­ní = 10 000 Kč (dru­hé ošet­ře­ní je vhod­né absol­vo­vat v tří­tý­den­ním inter­va­lu). Akce na zakou­pe­ní pou­ka­zu za výhod­nou cenu pla­tí do 31. 1. 2018, čer­pat může­te do 30.4.2018.