Špičková péče o pleť pro ženy i muže přístrojem LASEMD

Sys­tém pro reju­ve­na­ci kůže a zapra­ve­ní spe­ci­ál­ních vyso­ce kon­cen­t­ro­va­ných sér-akti­vo­va­ných v den zákro­ku do kůže Thu­li­o­vým lase­rem 1927 nm.

Při­pra­vu­je­me pro Vás zavá­dě­cí ceny a sou­čás­tí ošet­ře­ní bude kos­me­tic­ký pří­pra­vek ve for­mě nano­čás­tic pro­ni­ka­jí­cí do pokož­ky přes mik­ro­ka­nál­ky vytvo­ře­né sys­té­mem LASEMD a pro prv­ní zákaz­ní­ky máme při­pra­ve­nu na závěr ošet­ře­ní luxus­ní ple­ťo­vou mas­ku dle typu pleti.