TAMC 2022

pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MBA, se prá­vě v těch­to dnech zúčast­ňu­je mezi­ná­rod­ní­ho kon­gre­su este­tic­ké medi­cí­ny v Dubrov­ní­ku. Načer­pa­né zna­los­ti bude vel­mi ráda pře­dá­vat svým pacientům.