Zásady zpracování osobních údajů – e‑shop

Kon­takt­ní úda­je správce

 

Název: Korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gie s.r.o.

Adre­sa síd­la: Nádraž­ní 203/​16, 602 00 Brno

IČO: 09017488

E‑mail: info@​lclazne.​cz

Tele­fon: 542 215 306

 

Zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů pro­bí­há to v sou­la­du s Naří­ze­ním Evrop­ské­ho par­la­men­tu a Rady (EU) 2016/​679 ze dne 27. 4. 2016 o ochra­ně fyzic­kých osob v sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů
a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů a o zru­še­ní směr­ni­ce 95/​46/​ES (dále jen „Naří­ze­ní“), záko­na
o zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů a záko­na č. 480/​2004 Sb., o někte­rých služ­bách infor­mač­ní spo­leč­nos­ti, ve zně­ní poz­děj­ších předpisů.

 

 1. Pojmy

Sub­jekt úda­jů: Fyzic­ká oso­ba (spo­tře­bi­tel i oso­ba samo­stat­ně výdě­leč­ně čin­ná), k níž se osob­ní úda­je vzta­hu­jí (dále také „Vy“ či „zákaz­ník“);

Osob­ní údaj: Veš­ke­ré infor­ma­ce o iden­ti­fi­ko­va­ném nebo iden­ti­fi­ko­va­tel­ném zákaz­ní­ko­vi; iden­ti­fi­ko­va­tel­ným zákaz­ní­kem je fyzic­ká oso­ba, kte­rou lze pří­mo či nepří­mo iden­ti­fi­ko­vat, zejmé­na odka­zem na urči­tý iden­ti­fi­ká­tor, napří­klad jmé­no, iden­ti­fi­kač­ní čís­lo, lokač­ní úda­je, síťo­vý iden­ti­fi­ká­tor nebo na jeden či více zvlášt­ních prv­ků fyzic­ké, fyzi­o­lo­gic­ké, gene­tic­ké, psy­chic­ké, eko­no­mic­ké, kul­tur­ní nebo spo­le­čen­ské iden­ti­ty této fyzic­ké oso­by (dále také „úda­je“ či „infor­ma­ce“);

Správ­ce: Sub­jekt, kte­rý urču­je účel a pro­střed­ky zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů, pro­vá­dí zpracování
a nese za toto zpra­co­vá­ní odpo­věd­nost. Správ­cem osob­ních úda­jů je Korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gie s.r.o., Nádraž­ní 203/​16, 602 00 Brno, dále také „my“);

Zpra­co­va­tel: Sub­jekt, kte­rý na zákla­dě záko­na nebo z pově­ře­ní správ­ce zpra­co­vá­vá osob­ní úda­je pro správ­ce, a to na zákla­dě smlou­vy o zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů (dále také „obchod­ní part­ner“ či „part­ner“);

Webo­vé strán­ky: Webo­vé strán­ky dostup­né na www​.lclaz​ne​.cz;

Účel zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů: Důvod, proč jsou osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá­ny. Tako­vým důvo­dem může být např. plně­ní smlou­vy, sprá­va uži­va­tel­ských účtů, vyři­zo­vá­ní pod­ně­tů a stíž­nos­tí, zasí­lá­ní obchod­ních sdě­le­ní (news­let­te­rů) či zob­ra­zo­vá­ní reklam na zákla­dě zájmů zákazníků;

Coo­kies: Krát­ké tex­to­vé sou­bo­ry, kte­ré si uklá­dá Váš webo­vý nebo mobil­ní pro­hlí­žeč. Vět­ši­na sou­bo­rů coo­kie obsa­hu­je jedi­neč­ný iden­ti­fi­ká­tor, tzv. ID sou­bo­ru coo­kie. Jed­ná se o řetě­zec zna­ků při­řa­zo­va­ný webo­vý­mi strán­ka­mi a ser­ve­ry tomu pro­hlí­že­či, kte­rý sou­bor coo­kie ulo­žil. To umož­ňu­je webo­vým strán­kám a ser­ve­rům jed­not­li­vé pro­hlí­že­če roz­li­šit a iden­ti­fi­ko­vat. Sou­bo­ry coo­kie se pou­ží­va­jí pro zlep­še­ní fun­go­vá­ní webo­vých strá­nek, vyhod­no­ce­ní jejich návštěv­nos­ti a za úče­lem lep­ší­ho cíle­ní mar­ke­tingo­vých akti­vit. Pro­chá­zí­te-li naše webo­vé strán­ky, před­po­klá­dá­me, že sou­hla­sí­te s pou­ží­vá­ním těch­to souborů.

Tře­tí země: Stá­ty mimo Evrop­ský hos­po­dář­ský pro­stor, jehož sou­čás­tí jsou pře­de­vším člen­ské země Evrop­ské unie a Island, Lich­ten­štejn­sko a Norsko.

 

 2. Jaké osob­ní úda­je jsou zpracovávány?

My a jeho smluv­ní zpra­co­va­te­lé v návaz­nos­ti na pří­sluš­ný práv­ní titul a účel zpra­co­vá­ní zpra­co­vá­va­jí násle­du­jí­cí osob­ní úda­je, respek­ti­ve kate­go­rie osob­ních údajů:

 1. iden­ti­fi­kač­ní a adres­ní úda­je: např. jmé­no, pří­jme­ní, doru­čo­va­cí nebo jiná kon­takt­ní adre­sa, adre­sa odběr­né­ho mís­ta, síd­lo pod­ni­ká­ní, IČO, DIČ;
 2. elek­tro­nic­ké kon­takt­ní úda­je: např. tele­fon­ní čís­lo, e‑mailová adresa;
 3. jiné elek­tro­nic­ké úda­je: IP adre­sa, cookies;
 4. dal­ší osob­ní úda­je spo­je­né se smluv­ním vzta­hem: čís­lo ban­kov­ní­ho účtu, his­to­rie objednávek;
 5. dal­ší osob­ní úda­je: typic­ky úda­je poskyt­nu­té zákaz­ní­kem v objed­náv­ko­vém for­mu­lá­ři či v jiných doku­men­tech a při komu­ni­ka­ci s námi, a to včet­ně poz­děj­ších aktualizací.

 

 3. Jaký je původ osob­ních údajů?

Zpra­co­vá­vá­me úda­je, kte­ré nám sdě­lí­te např. při objed­náv­ce našich slu­žeb, regis­tra­ci uži­va­tel­ské­ho účtu, komu­ni­ka­ci s námi či při­hlá­še­ním k odbě­ru news­let­te­ru. Typic­ky jde o

 • iden­ti­fi­kač­ní a adres­ní údaje;
 • elek­tro­nic­ké kon­takt­ní údaje;
 • dal­ší osob­ní úda­je spo­je­né se smluv­ním vztahem.

 

A dále úda­je, kte­ré zís­ká­vá­me auto­ma­tic­ky na zákla­dě toho, že pro­chá­zí­te naše webo­vé strán­ky. Typic­ky jde o:

 • jiné elek­tro­nic­ké údaje:
  • coo­kies
  • webo­vá strán­ka, z níž jste na naše webo­vé strán­ky přišli;
  • IP adre­sa;
  • datum pří­stu­pu a doba přístupu;
  • vyhle­dá­va­cí dotazy;
  • kód odpo­vě­di http a https;
  • pře­ná­še­né sku­pi­ny dat;
  • údaj o pro­hlí­že­či a ope­rač­ním sys­té­mu počítače.

 

 4. Proč jsou osob­ní úda­je zpracovávány?

Vaše osob­ní úda­je mohou být zpra­co­vá­vá­ny pro násle­du­jí­cí účely:

 • Plně­ní smluv­ní­ho vztahu
 • Komu­ni­ka­ce se zákaz­ní­ky, hod­no­ce­ní spo­ko­je­nos­ti, pub­li­ka­ce recen­zí, dopo­ru­če­ní knih, vyři­zo­vá­ní pod­ně­tů, stíž­nos­tí a reklamací
 • Zasí­lá­ní obchod­ních sdě­le­ní a nabíd­ka naše­ho zboží
 • Pří­mý mar­ke­ting a tvor­ba per­so­na­li­zo­va­né­ho obsa­hu a reklamy
 • Zlep­šo­vá­ní kva­li­ty naše­ho zbo­ží a slu­žeb, ana­lý­zy návštěv­nos­ti našich webo­vých strá­nek a Vaše­ho cho­vá­ní na webo­vých stránkách
 • Pro­vo­zo­vá­ní zákaz­nic­ké sou­tě­že a doru­čo­vá­ní výher
 • Ochra­na našich práv, majet­ku či bez­pe­čí nebo práv, majet­ku či bez­pe­čí dal­ších osob
 • Plně­ní ostat­ních práv­ních povinností

 

Vaše osob­ní úda­je mohou být zpra­co­vá­vá­ny na zákla­dě násle­du­jí­cích práv­ních důvodů:

 • Plně­ní smlouvy
 • Plně­ní práv­ní povinnosti
 • Sou­hlas se zasí­lá­ním obchod­ních sdělení

Zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů pro úče­ly plně­ní smluv­ní­ho vzta­hu, účet­ní a daňo­vé úče­ly a plně­ní ostat­ních práv­ních povin­nos­tí jsou zákon­ný­mi či smluv­ní­mi poža­dav­ky. Hod­lá­te-li pro­střed­nic­tvím našich webo­vých strá­nek uči­nit objed­náv­ku, máte povin­nost nám pro tyto úče­ly své osob­ní úda­je poskytnout.

 

 5. Jak dlou­ho jsou osob­ní úda­je zpracovávány?

Vaše osob­ní úda­je jsou zpracovávány:

 • po dobu nezbyt­nou k výko­nu práv a povin­nos­tí vyplý­va­jí­cích ze smluv­ní­ho vzta­hu mezi Vámi a námi a uplat­ňo­vá­ní náro­ků z těch­to smluv­ních vzta­hů (4 roky);
 • po dobu nezbyt­nou k plně­ní práv­ní povin­nos­ti (účet­ní dokla­dy 5 let, daňo­vé dokla­dy 10 let);
 • po dobu trvá­ní naše­ho opráv­ně­né­ho zájmu na zasí­lá­ní obchod­ních sdě­le­ní (2 roky
  od posled­ní­ho ote­vře­ní obchod­ní­ho sdělení);
 • po dobu trvá­ní Vaše­ho sou­hla­su (nejdéle po dobu 4 roky od jeho udě­le­ní, případně
  4 roky od posled­ní objednávky).

 

 6. Komu jsou osob­ní úda­je zpřístupněny?

Pří­stup k Vašim osob­ním úda­jům mohou mít násle­du­jí­cí kate­go­rie našich part­ne­rů (pří­jem­ců):

 • Posky­to­va­te­lé pře­pra­vy zboží
 • Posky­to­va­te­lé účet­ní­ho a daňo­vé­ho poradenství
 • Posky­to­va­te­lé IT slu­žeb a hos­tingu, zejmé­na sys­té­mu ByznysWeb
 • Posky­to­va­te­lé zabez­pe­če­ní a inte­gri­ty našich slu­žeb a webo­vých stránek
 • Posky­to­va­te­lé ana­ly­tic­kých služeb
 • Posky­to­va­te­lé asi­s­tenč­ních slu­žeb pro zákaz­nic­kou podporu,
 • Posky­to­va­te­lé pla­teb­ních brán (posky­to­va­te­lé pla­teb­ních karet)
 • Posky­to­va­te­lé tis­ko­vých a poš­tov­ních služeb
 • Part­ne­ři, kte­ří pro nás zajiš­ťu­jí pří­mý mar­ke­ting a part­ne­ři a pro­vo­zo­va­te­lé tech­nic­kých řeše­ní, díky kte­rým Vám může­me zob­ra­zo­vat per­so­na­li­zo­va­ný obsah a reklamu

 

 7. Jsou osob­ní úda­je pře­dá­vá­ny mimo EU?

Správ­ce nemá úmy­sl pře­dá­vat osob­ní úda­je do tře­tí země (mimo Evrop­ský hos­po­dář­ský pro­stor) nebo mezi­ná­rod­ní organizaci.

 

 8. Jakým způ­so­bem jsou osob­ní úda­je zpracovávány?

Osob­ní úda­je jsou zpra­co­vá­vá­ny manu­ál­ně i auto­ma­ti­zo­va­ně. O všech čin­nos­tech zpra­co­vá­ní vede­me řád­né zázna­my v sou­la­du s pří­sluš­ný­mi práv­ní­mi předpisy.

 

Nejste před­mě­tem žád­né­ho roz­hod­nu­tí zalo­že­né­ho výhrad­ně na auto­ma­ti­zo­va­ném zpra­co­vá­ní, včet­ně pro­fi­lo­vá­ní, kte­ré by pro Vás mělo práv­ní účin­ky nebo by se Vás obdob­ným způ­so­bem význam­ně dotý­ka­lo. Netvo­ří­me pro­fi­ly z Vašich osob­ních úda­jů za úče­lem roz­bo­ru či před­ví­dá­ní Vašich pre­fe­ren­cí, zájmů, eko­no­mic­ké situ­a­ce, spo­leh­li­vos­ti, mís­ta, kde se nachá­zí­te nebo Vaše­ho pohybu.

 

 9. Jaká jsou prá­va sub­jek­tů údajů?

Při rea­li­za­ci Vašich práv se na nás obra­cej­te pro­střed­nic­tvím našich kon­takt­ních úda­jů, kte­ré jsou uve­de­ny v úvo­du těch­to zásad.

 

V sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním Vašich osob­ních úda­jů máte násle­du­jí­cí prá­va (čl. 15 až 21 GDPR):

 • Prá­vo na pří­stup k osob­ním údajům
 • Prá­vo na opra­vu nepřes­ných a dopl­ně­ní neú­pl­ných osob­ních údajů
 • Prá­vo na výmaz osob­ních údajů
 • Prá­vo na ome­ze­ní zpra­co­vá­ní osob­ních údajů
 • Prá­vo na pře­no­si­tel­nost údajů
 • Prá­vo vznést námit­ku pro­ti zpracování
 • Prá­vo na infor­ma­ce o auto­ma­ti­zo­va­ném roz­ho­do­vá­ní, včet­ně profilování

 

Zpra­co­vá­vá­me-li Vaše osob­ní úda­je na zákla­dě Vaše­ho sou­hla­su, máte prá­vo kdy­ko­liv ten­to sou­hlas odvo­lat.

Dále máte prá­vo podat stíž­nost u dozo­ro­vé­ho orgá­nu, kte­rým je Úřad pro ochra­nu osob­ních úda­jů, se síd­lem Pplk. Socho­va 27, 170 00 Pra­ha 7, tel.: 234 665 111, web: www​.uoou​.cz.

 

 10. Jak jsou zpra­co­vá­vá­ny sou­bo­ry cookie?

Zpra­co­vá­va­né sou­bo­ry coo­kie lze dělit dle plat­nos­ti na:

 • dočas­né coo­kies (tzv. sessi­on coo­kies), kte­ré zůstá­va­jí ulo­že­ny ve Vašem pro­hlí­že­či pou­ze do doby, než zavře­te Váš prohlížeč,
 • trva­lé coo­kies (tzv. per­si­s­tent coo­kies), kte­ré zůstá­va­jí dlou­ho­do­bě ulo­že­ny ve Vašem pro­hlí­že­či, dokud neu­ply­ne jejich život­nost nebo dokud je manu­ál­ně neod­stra­ní­te (doba ulo­že­ní sou­bo­rů coo­kie ve Vašem pro­hlí­že­či závi­sí na nasta­ve­ní samot­né coo­kie a nasta­ve­ní Vaše­ho prohlížeče).

A pod­le funk­cí na:

 • esen­ci­ál­ní, kte­ré jsou nezbyt­né pro funkč­nost našich webo­vých stránek,
 • pre­fe­renč­ní, kte­ré umož­ňu­jí, aby si naše webo­vé strán­ky zapa­ma­to­va­la infor­ma­ce, kte­ré mění, jak se webo­vá strán­ka cho­vá nebo jak vypa­dá (např. pre­fe­ro­va­ný jazyk nebo regi­on, kde se nachá­zí­te), tyto coo­kies nejsou nezbyt­ně nut­ná pro fun­go­vá­ní našich webo­vých strá­nek, ale zvy­šu­jí funkč­nost a prak­tič­nost jejich užívání,
 • ana­ly­tic­ké, kte­ré nám pomá­ha­jí s ana­lý­zou Vaše­ho zážit­ku na našich webo­vých strán­kách (tzv. User Expe­ri­en­ce = uži­va­tel­ský záži­tek) a díky nimž rozu­mí­me, jak pou­ží­vá­te naše webo­vé stránky,

Nepo­u­ží­vá­me coo­kies tře­tích stran, na zákla­dě, nichž pro­bí­há sle­do­vá­ní více inter­ne­to­vých strá­nek, abychom Vám moh­li posky­to­vat per­so­na­li­zo­va­ný obsah a rekla­mu na webo­vých strán­kách tře­tích stran a jiných pro­dej­ních kanálech.

 

 11. Jsou zpra­co­vá­vá­ny i úda­je o dětech?

Naše webo­vé strán­ky nejsou urče­ny dětem mlad­ším 16 let. Jejich osob­ní úda­je tedy úmy­sl­ně neshro­maž­ďu­je­me. Pokud zjis­tí­me, že jsme nedo­pat­ře­ním zís­ka­li osob­ní úda­je o dětech mladších
16 let, pro­ve­de­me kro­ky k tomu, abychom tyto úda­je co nej­rych­le­ji vyma­za­li, kro­mě pří­pa­dů, kdy jsme pří­sluš­ným záko­nem vázá­ni si je ponechat.

 

 12. Závěr

Práv­ní před­pi­sy i naše obchod­ní stra­te­gie a s ní sou­vi­se­jí­cí způ­so­by zpra­co­vá­ní Vašich osob­ních úda­jů se mohou měnit. Pokud se tyto zása­dy roz­hod­ne­me aktu­a­li­zo­vat, umís­tí­me změ­ny na našich webo­vých strán­kách a bude­me Vás o těch­to změ­nách infor­mo­vat. V pří­pa­dech, kdy má dojít k zásad­něj­ší změ­ně těch­to zásad, či v pří­pa­dě, kdy nám tak ulo­ží zákon, bude­me Vás infor­mo­vat pře­dem. Žádá­me Vás, abys­te si tyto zása­dy peč­li­vě pře­čet­li a při dal­ší komu­ni­ka­ci s námi či uží­vá­ní našich webo­vých strá­nek tyto zása­dy pra­vi­del­ně kontrolovali.