ZPRÁVA Z TISKOVÉ KONFERENCE ZE DNE 3.3.2020

NOVÉ POZNATKY A TRENDY V OCHRANĚ KŮŽE

K TÉMATU SE VYJADŘILA PRIM. MUDR. PETRA TROJANOVÁ, PH.D. 

La roche

Z pohle­du korek­tiv­ní­ho der­ma­to­lo­ga, kte­rý kaž­do­den­ně vidí násled­ky nad­měr­né­ho půso­be­ní záře­ní na kůži a to nejen po strán­ce nádo­ro­vých one­moc­ně­ní, ale také v pro­ble­ma­ti­ce stár­nu­tí kůže, jed­no­znač­ně dopo­ru­či­la opa­lo­va­cí pří­prav­ky s vyso­kou ochranou.

Hlav­ním dis­ku­to­va­ným téma­tem pro nastá­va­jí­cí let­ní sezo­nu je roz­ší­ře­ní ochra­ny naší kůže nejen před vli­vy UVB a UVA záře­ní, ale i před ostat­ní­mi typy např. infra­čer­ve­ným zářením 

a před vyso­ko­ener­ge­tic­kým vidi­tel­ným (HEVIS) svět­lem. Do opa­lo­va­cích pří­prav­ků se zakom­po­no­vá­va­jí lát­ky posky­tu­jí­cí ochra­nu  DNA  v buň­kách.  Jiné  lát­ky  zabra­ňu­jí  vzni­ku tzv. foto­a­gin­gu tj. stár­nu­tí kůže půso­be­ním růz­ný­mi typy záření.

Prv­ním před­po­kla­dem je nákup kva­lit­ních opa­lo­va­cích pří­prav­ků pře­de­vším v lékárně. 

Ve své pra­xi nej­ví­ce dopo­ru­ču­ji svým paci­en­tům pří­prav­ky firem LaROCHE Posay, Ave­ne, Bio­der­ma a Can­tab­ria labor.

foto­gra­fie z kon­fe­ren­ce zde