Čištění pleti

Domá­cí čiš­tě­ní ple­ti zále­ží na typu ple­ti, kte­rý ošet­řu­je­me. Pleť, kte­rá vyka­zu­je znám­ky zvý­še­né­ho mazo­to­ku, to zna­me­ná, že je mast­ná, má roz­ší­ře­né póry, pro­je­vu­jí se u ní zánět­li­vé pro­je­vy na kůži, ošet­řu­je­me a čis­tí­me jinak, než kůži suchou.

Mastná pleť

U kůže, kte­rá má výraz­ný zánět­li­vý poten­ci­ál, s něja­kou for­mou akné, acné papu­lo­pustu­lo­sa, s hni­sa­vý­mi čer­ve­ný­mi papu­la­mi, pou­ží­vá­me čis­tí­cí pro­střed­ky s anti­bak­te­ri­ál­ní slož­kou, alko­ho­lem nebo lát­ka­mi dez­in­fi­ku­jí­cí­mi danou oblast. Důle­ži­té je tuto pleť výraz­ně nepře­maš­ťo­vat. To zna­me­ná, že bychom lát­ky potřeb­né na ten­to typ ple­ti měli pou­ží­vat spí­še v gelo­vé for­mě a ve for­mě lotií. Vel­kou výho­dou je u mast­né ple­ti pou­ží­vá­ní pěno­vých čis­ti­del, kte­ré nám po nane­se­ní malé dáv­ky pěny slou­ží k omy­tí obličeje.

Suchá pleť

U suché­ho typu ple­ti pou­ží­vá­me jed­no­znač­ně pří­prav­ky na bázi vody, a nebo pre­pa­rá­ty na bázi leh­kých mléč­ných čis­ti­del. Nao­pak od mast­né­ho typu ple­ti nepo­u­ží­vá­me lát­ky, kte­ré pleť odmaš­ťu­jí a ješ­tě více kůži vysušují.

Smíšená pleť

U smí­še­né ple­ti si v péči musí žena vysle­do­vat, jaký typ pří­prav­ku ji vyho­vu­je, aby kůže neby­la buď pře­su­še­ná, nebo se zase výraz­ně nepřemašťovala.

Pra­vi­del­ná domá­cí péče o pleť by měla být jed­nou za 4–6 týd­nů dopl­ně­na návště­vou u kos­me­tič­ky, nebo vyčiš­tě­ním ple­ti pří­stro­jem Hyd­ra­fa­cial, jed­ná se o pří­stro­jo­vé ošet­ře­ní ple­ti s hloub­ko­vým čiš­tě­ním pomo­cí vod­ní­ho víru a vakua. Navíc pro­vá­dí masáž.