Faceconturing, 3D lifting

Jak již ang­lic­ký název napo­ví­dá, face­con­tu­ring navra­cí obli­če­ji jeho dří­věj­ší mla­dist­vé kon­tu­ry. Činí tak pomo­cí nej­růz­něj­ších metod pozve­dá­va­jí­cích nebo vypl­ňu­jí­cích obli­čej, z nichž jsou za jed­ny z nej­ú­čin­něj­ších pova­žo­vá­ny apli­ka­ce kyse­li­ny hya­lu­ro­no­vé nebo mezo­ni­tí, či kom­bi­na­ce obou metod.

Co je to faceconturing? Jaký problém faceconturing řeší?
Užívané metody

Spous­tu žen po čty­ři­cít­ce ani tak netrá­pí vrás­ky, ale smut­ný výraz v obli­če­ji, povis­lé kout­ky, pokles struk­tur v obli­če­ji. Tvá­ře v mlá­dí vypl­ně­né tukem se z oblas­ti jař­mo­vé­ho oblou­ku pře­sou­va­jí níže, až k oblas­ti bra­dy, někdy až přes okraj dol­ní čelis­ti. Začne se tak stí­rat roz­díl mezi tvá­ří a krkem. Prá­vě ten­to gra­vi­tač­ní pokles, nebo-li gra­vi­tač­ní ptó­zu se sna­ží face­con­tou­ring napravit.

Face­coun­tou­ring řeší gra­vi­tač­ní pokles v obli­če­ji, a to kyse­li­nou hya­lu­ro­no­vou, mezo­ni­tě­mi, nebo kom­bi­na­cí obo­jí­ho, či jiný­mi metodami.

Co je cílem faceconturingu?

Navrá­tit obli­če­ji jeho mla­dist­vý tvar, pokles­lé tvá­ře vytva­ro­vat zpět v oblas­ti jař­mo­vé­ho oblouku

S jakými materiály docílíme u faceconturingu navrácení mladistvé kontury obličeje a jak?

Pou­ží­va­ný­mi meto­da­mi pro face­con­tou­ring jsou výpl­ně, nitě, aug­men­ta­ce tukem, jeh­lič­ko­vá radi­o­frekven­ce, botu­lo­to­xin, léč­ba vyso­ko­frekvenč­ním ultra­zvu­kem apod. Vel­mi efek­tiv­ní­mi mate­ri­á­ly k řeše­ní gra­vi­tač­ní­ho pokle­su jsou kyse­li­na hya­lu­ro­no­vá a mezonitě.

Lát­ka tělu vlast­ní – kyse­li­na hya­lu­ro­no­vá – se umís­tí do oblas­ti spán­ků, jař­mo­vé­ho oblou­ku, tvá­ří, noso­ret­ní rýhy, oblas­ti úst.

U star­ších žen s výraz­něj­ším gra­vi­tač­ním pokle­sem se neda­ří par­tie vytáh­nout pou­ze pomo­cí výpl­ní, korek­tiv­ní der­ma­to­log si bere na pomoc rov­něž mezo­ni­tě, ať již lif­tingo­vé k vyta­že­ní dané par­tie – vět­ši­nou podél dol­ní čelis­ti a od kout­ku úst k uchu, nebo zpev­ňu­jí­cí, nej­čas­tě­ji u pro­pad­lých tvá­ří nebo povis­lé­ho krku.

Faceconturing kyselinou hyaluronovou

Při­ro­ze­nost – materiál miniin­va­ziv­ní (jeh­la), lát­ka tělu vlastní
Věk 40+
Část těla Obli­čej
Pro­blém Gra­vi­tač­ní ptóza
Cena zákro­ku 10–15 tisíc

Co je úkolem kyseliny hyaluronové?

Kyse­li­nou hya­lu­ro­no­vou se vypl­ní tvá­ře, spán­ky, oko­lí rtů, výplň zved­ne sesu­nu­té par­tie obli­če­je, obli­čej nabu­de na šťav­na­tos­ti, mla­dist­vos­ti, zjem­ní se noso­ret­ní rýha, zmír­ní vrás­ky a kru­hy pod očima.

Kyse­li­na hya­lu­ro­no­vá půso­bí rov­něž v daných par­ti­ích jako hyd­ra­tač­ní médi­um, kte­ré zadr­žu­je vodu, vyhla­zu­je nerov­nos­ti a vrásky

Jaké jsou typy kyseliny hyaluronové a jak se kyselina hyaluronová aplikuje?

Více zesí­ťo­va­ná kyse­li­na hya­lu­ro­no­vá je hust­ší a umís­ťu­je se do hlub­ších vrs­tev obli­če­je, v hor­ních par­ti­ích, a to pomo­cí apli­kač­ní­ho pera Ante­is injecti­on, díky kte­ré­mu se zajis­tí přes­né a rov­no­měr­né roz­lo­že­ní mate­ri­á­lu. Pří­stroj je ovlá­dán šlap­kou. Do oblas­tí rtů se umís­ťu­je střed­ně zesí­ťo­va­ná kyse­li­na hyaluronová.

Cel­kem se v obli­če­ji pro­vá­dí vět­ši­nou 4 vpi­chy – 2 v hor­ní a 2 v dol­ní čás­ti obličeje.

Jak dlouho výplň kyselinou hyaluronovou vydrží?

Hus­tě zesí­ťo­va­ná kyse­li­na hya­lu­ro­no­vá vydr­ží v obli­če­ji až rok a půl.

Facecontouring
Foto z kni­hy Žena po 40: Roz­díl mezi obě­ma polo­vi­na­mi obli­če­je: Levá část obli­če­je je hoto­vá, roz­díl opro­ti pra­vé, zatím neo­še­t­ře­né, je markantní.

Apli­ka­ce kyse­li­ny hya­lu­ro­no­vé v hor­ní čás­ti obli­če­je mír­ně pozved­ne povad­lá víč­ka s obo­čím, vytvo­ří opět dív­čí tvá­řič­ku na líc­ní kos­ti, noso­ret­ní rýha se vyhla­dí, obli­čej zís­ká ostřej­ší rysy a zpět troj­ú­hel­ní­ko­vý tvar. Levá tvář je opro­ti pra­vé krás­ně zved­nu­tá. Šip­ka­mi jsou označeny: 

  1. Brow­lift – vyta­že­ní zevní par­tie obo­čí a hor­ní­ho víčka
  2. Tem­po­rál­ní lif­ting – nej­vrch­něj­ší apli­ka­ce hya­lu­ro­no­vé kyseliny
  3. Vytvo­ře­ní zygo­ma­tic­ké­ho oblou­ku – lícnice
  4. Man­di­bu­la line – povy­ta­že­ní dol­ní linie o 0,5 cm, zostře­ní kontur

Výplň kyse­li­nou hya­lu­ro­no­vou pozved­ne pokles­lé par­tie, obli­čej se ze tva­ru vál­ce opět navrá­tí do tva­ru s vypro­fi­lo­va­nou bradou.

Nenalíčená před omlazením
Nenalíčená po omlazení
Fota z kni­hy Žena po 40: Nena­lí­če­ná před a po omla­zu­jí­cí kúře. Došlo ke zjem­ně­ní tex­tu­ry kůže, odstra­ně­ní pig­men­ta­cí, naso­la­bi­ál­ní vrás­ky a drob­né vrás­ky v obli­če­ji jsou méně patr­né. Bra­da, dří­ve splý­va­jí­cí s krkem, se vypro­fi­lo­va­la, obli­čej zís­kal svě­ží, mla­dist­vou konturu.


Fota z kni­hy Žena po 40: Roz­díl nalí­če­né­ho obli­če­je před a po omlazení.

Opatření po faceconturingu kyselinou hyaluronovou

Neo­hý­bat se, nepřed­klá­nět, aby se výplň nepře­su­nu­la jinam. 24 hodin musí hla­va zůstat vzpří­me­ná, spát s pod­lo­že­nou hla­vou, nespor­to­vat. Lépe po dobu 48 hodin, kdy se kyse­li­na hya­lu­ro­no­vá v obli­če­ji usazuje.

Kontraindikace faceconturingu kyselinou hyaluronovou

Akut­ní horeč­na­té one­moc­ně­ní, akut­ní zánět­li­vé one­moc­ně­ní na kůži, jako je opar, vřed kůže, těhotenství.

Více na odka­zu Korek­ce vrá­sek výpl­ňo­vý­mi materiály 

Facecontouring pomocí mezonití

Při­ro­ze­nost – materiál miniin­va­ziv­ní (jeh­la), umě­lý, leč zce­la vstře­ba­tel­ný materiál
Věk 40+
Část těla Obli­čej, krk
Pro­blém Gra­vi­tač­ní ptóza
Cena zákro­ku cena jed­né nitě 1000 Kč

Co jsou to mezonitě? Čím se mezonitě aplikují?

Nitě roz­li­šu­je­me hlad­ké zpev­ňu­jí­cí, nebo zoub­ka­té vyta­hu­jí­cí urči­tou par­tii. Hlad­ké se pou­ží­va­jí na zpev­ně­ní pro­pad­lých par­tií ve tvá­řích, nebo na uvol­ně­nou, plan­da­vou kůži pod bra­dou, nebo ke zpev­ně­ní krku. Zoub­ka­té pak k vypro­fi­lo­vá­ní bra­dy a dol­ní čelis­ti. Jsou růz­né dél­ky a šíř­ky. Jeh­la fun­gu­je jako vodič. Je tupá, aby nepo­ra­ni­la tkáň. Více na odka­zu Lif­ting a zpev­ně­ní kůže

Jaká je funkce mezonití?

Po vyta­že­ní jeh­ly zůstá­vá v pokož­ce niť, kte­rá se postup­ně oba­lí kolage­nem – jed­ná se o běž­nou reak­ci těla na cizí mate­ri­ál. Niť se postup­ně do 3 měsí­ců vstře­bá, kolagen zůsta­ne a vytvo­ří v pokož­ce potřeb­ný tah, zpev­ní ji.

MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MUDr. Jana Mar­tin­co­vá
dostup­né také na ZdravéOmlazení.cz