Blemish Age Defense

2 499 

Blemish + Age Defense Serum
Nemastné sérum s lehkou texturou pomáhá redukovat výskyt nedokonalostí a zlepšuje vzhled jemných linek a vrásek.

Kategorie:

Popis

Vyso­ce účin­né sérum, kte­ré se zamě­řu­je na nedo­ko­na­los­ti, zlep­šu­je rov­no­měr­ný tón ple­ti a vzhled jem­ných linek. Vhod­né pro mast­nou pleť, pleť se sklo­nem k nedo­ko­na­los­tem nebo stár­nou­cí pleť.

  • Pomá­há redu­ko­vat výskyt pře­by­teč­né­ho mazu.
  • Čis­tí a zjem­ňu­je vzhled roz­ší­ře­ných pórů.

 

Hlav­ní složky

  • kyse­li­na diová
  • alfa-hyd­ro­xy a beta-hyd­ro­xy kyseliny

 

Zalo­že­né na vědě

Tato ino­va­tiv­ní směs kyse­lin pou­ží­vá 2% kyse­li­nu dio­vou a alfa-hyd­ro­xy a beta-hyd­ro­xy kyse­li­ny, kte­ré pomá­ha­jí chrá­nit před tvor­bou nedo­ko­na­los­tí, uvol­ňu­jí póry a mini­ma­li­zu­jí výskyt jem­ných linek.

 

Pou­ži­tí

Nanes­te čty­ři až pět kapek Ble­mish + Age Defen­se na suchou pleť a ostat­ní posti­že­ná mís­ta jed­nou nebo dva­krát denně.

 

Kli­nic­ky pro­ká­za­né výsledky

Indi­vi­du­ál­ní výsledky.
Pro­to­kol: osmi­tý­den­ní kli­nic­ká stu­die, 28 účast­ní­ků. Sub­jek­ty také pou­ží­va­ly Skin­ceu­ti­cals Sim­ply Cle­an, Dai­ly Mois­tu­re a Ulti­ma­te UV Defen­se SPF 30. Jed­not­li­vé výsled­ky se mohou lišit.