AOX Lip Repair

1 199 

Antioxidant Lip Repair
Produkt, které zvláčňuje rty, pomáhá je vyhlazovat a zjemňovat jejich povrch.

Kategorie:

Popis

Pří­pra­vek, kte­rý zvláč­ňu­je rty, je pro kaž­do­den­ní pou­ži­tí a pomá­há vyhla­dit a zjem­nit jejich povrch. Obno­vu­jí­cí kon­cen­t­rát s vita­mí­nem E a sily­ma­ri­nem (ost­ro­pes­t­ř­cem mari­án­ským) pro poško­ze­né či stár­nou­cí rty. Ten­to rege­ne­rač­ní kon­cen­t­rát pomá­há čelit znám­kám před­čas­né­ho stár­nu­tí způ­so­be­ným fak­to­ry život­ní­ho pro­stře­dí a záro­veň obno­vu­je vlh­kost a hlad­ký povrch rtů.

  • Obno­vu­je vlh­kost, hyd­ra­tu­je a zjem­ňu­je pocit suchých rtů pomo­cí dopl­ňu­jí­cích aktiv­ních látek.
  • Omla­zu­je a defi­nu­je vzhled kon­tur rtů.
  • Obsa­hu­je směs hyd­ra­tač­ních a zvláč­ňu­jí­cích látek.

 

Hlav­ní složky

  • Vita­mín e
  • Sily­ma­rin (Ost­ro­pes­t­řec mariánský)

 

Zalo­že­né na vědě

Směs zvlh­ču­jí­cích a změk­ču­jí­cích látek slo­že­ných z gly­ce­ri­nu, kyse­li­ny hya­lu­ro­no­vé a hyd­ro­xye­thy­lu urea pomá­há při­ta­ho­vat a zadr­žo­vat vodu, a zajiš­ťu­je tak omla­zu­jí­cí výsle­dek. Spe­ci­ál­ní bota­nic­ká změk­čo­va­dla hyd­ra­tu­jí a hojí suché, dehyd­ra­to­va­né rty. Záro­veň vyhla­zu­jí vzhled hlu­bo­kých linek a výsled­kem jsou plné, zdra­vé a mla­dist­vé rty.

 

Pou­ži­tí

Naná­šej­te den­ně, lehce a násled­ně apli­kuj­te opa­lo­va­cí krém.