Triple Lipid Restore 2:4:2 Cream

3 599 

Krém, který doplňuje buněčné lipidy, vyživuje suchou pokožku a zvyšuje její hladkost a celkový jas.

Kategorie:

Popis

Bylo kli­nic­ky pro­ká­zá­no, že Tri­ple Lipid Res­to­re 2:4:2 zvy­šu­je hlad­kost ple­ti, sni­žu­je její ochab­lost, výskyt pórů a cel­ko­vě ji rozjasňuje.

  • Obno­vu­je základ­ní kož­ní lipi­dy: cera­mi­dy, při­ro­ze­ný cho­leste­rol a mast­né kyseliny.
  • Zlep­šu­je plnost ple­ti, tex­tu­ru a vzhled pórů.
  • Sjed­no­cu­je pleť a zlep­šu­je cel­ko­vou jasnost.
  • Posky­tu­je zvý­še­nou hyd­ra­ta­ci po dobu osmi hodin, ide­ál­ní pro suchou pokožku.
  • Leh­ká a rych­le se vstře­bá­va­jí­cí textura.

 

Hlav­ní složky

Ten­to krém pro­ti stár­nu­tí je slo­že­ný z boha­té kon­cen­t­ra­ce lipidů:

  • 2 % čis­tých keramidů,
  • 4 % pří­rod­ní­ho cholesterolu,
  • 2 % mast­ných kyselin.

 

Zalo­že­né na vědě

Stár­nou­cí pokož­ka je stá­le více náchyl­ná ke ztrá­tě lipi­dů: ztrá­tě při­ro­ze­ných slou­če­nin na povrchu kůže, pří­tom­ných ve for­mě cera­mi­dů, při­ro­ze­né­ho cho­leste­ro­lu a mast­ných kyse­lin. Tato ztrá­ta lipi­dů naru­šu­je při­ro­ze­nou ochran­nou kož­ní bari­é­ru a při­spí­vá k vidi­tel­ným znám­kám zrych­le­né­ho stár­nu­tí. Tri­ple Lipid Res­to­re 2:4:2 pod­po­ru­je při­ro­ze­nou obno­vu a výži­vu pokožky.

 

Pou­ži­tí

Nanes­te malé množ­ství na koneč­ky prs­tů, zahřej­te a krou­ži­vý­mi pohy­by apli­kuj­te krém. Pou­ží­vej­te dva­krát den­ně na obli­čej, krk a oblast hrudníku.

 

Kli­nic­ky pro­ká­za­né výsledky

Indi­vi­du­ál­ní výsled­ky po osmi týdnech.
Pro­to­kol: osmi­tý­den­ní kli­nic­ká stu­die, 55 sub­jek­tů s apli­ka­cí Tri­ple Lipid Res­to­re 2:4:2 dva­krát den­ně. Sub­jek­ty také pou­ží­va­ly Skin­Ceu­ti­cals Gent­le Cle­an­ser a Ulti­ma­te UV Defen­se SPF 30.