Advanced Brightening UV Defense SPF 50

1 499 

Kategorie:

Popis

Leh­ký opa­lo­va­cí krém s dvo­jím účin­kem s SPF 50, kte­rý chrá­ní pokož­ku před dis­ko­lo­ra­ce­mi způ­so­be­ný­mi UV záře­ním a pomá­há sjed­no­tit tón pleti.

 

Věda

Skin­Ceu­ti­cals Advan­ced Brigh­te­ning UV Defen­se SPF 50 je účin­ný způ­sob, jak ochrá­nit pokož­ku před dis­ko­lo­ra­ce­mi způ­so­be­ný­mi UV záře­ním. Ten­to opa­lo­va­cí krém, kte­rý neza­ne­chá­vá bílé sto­py, pou­ží­vá leh­ké slo­že­ní s dvo­jím účin­kem, obo­ha­ce­né o účin­né slož­ky včet­ně 1% kyse­li­ny tra­nexa­mo­vé a 2% nia­ci­na­mi­du. Apli­kuj­te kaž­dé ráno na mís­ta dis­ko­lo­ra­ce, chraň­te pleť před širo­kospektrým UV záře­ním a roz­jas­ně­te cel­ko­vý tón pleti.